B.S. Index van de afkondigingen van 31 mei 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/05/2011 pub. 07/10/2011 numac 2011204911 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake telecommunicatie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 31/05/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011220 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake telecommunicatie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/05/2011 pub. 21/06/2011 numac 2011011216 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2007 betreffende de kennisgeving van elektronische-communicatiediensten en -netwerken type koninklijk besluit prom. 31/05/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011024156 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2011 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/05/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing voor de uitoefening van een hogere functie van de heer Gert Vercauteren, analist, bij het Coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse type ministerieel besluit prom. 31/05/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035514 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Re

omzendbrief

type omzendbrief prom. 31/05/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011000471 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de toepassing van de nieuwe bepalingen van het Kieswetboek die gewijzigd werden bij de wet van 14 april 2009. - Federale, regionale of Europese verkiezingen. - Duitse vertaling

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/05/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Lading en ontlading van een koelmiddel op voertuigen » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs voor soci

erratum

type erratum prom. 31/05/2011 pub. 29/06/2011 numac 2011024167 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2011 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Errata

arrest

type arrest prom. 31/05/2011 pub. 29/06/2011 numac 2011203218 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor het jaar 2011
^