B.S. Index van de afkondigingen van 10 juni 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/06/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011003230 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,50 % - 28 maart 2026 »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011203214 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed wat betreft de tak type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011035508 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimte en Erfgoed aan het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Insti type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011035541 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de loskoppeling van formulieren uit de sectorregelgeving van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011203367 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 tot vaststelling van de nadere regels over de werking van het college van algemeen directeurs van de hogescholen type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011203366 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 tot aanwijzing van de entiteiten van de Vlaamse administratie die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan en v type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011035470 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het Tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005 en het Vierde Waarborgbesluit van 27 maart 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011203631 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2008 houdende de vastlegging van de pakketten van digitale frequenties die zullen worden vrijgegeven tijdens een eerste vergelijkende toets voor het type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011203362 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei in de basiseducatie en het volwassenenonderwijs voor het schooljaar 2011-2012

decreet

type decreet prom. 10/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011203191 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van enkele bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/06/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011000381 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de bevoegdheden van de gurgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land type omzendbrief prom. 10/06/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de bevoegdheden van de burgemeester in het kader van de verwijdering van een onderdaan van een derde land. - Duitse vertaling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/06/2011 pub. 02/08/2011 numac 2011035631 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten wat betreft de wijziging van de benaming van het agentschap Ruimte en Erfgoed in het Agentschap Ruimtelijke Ordening en bijkomende taken voor het Vlaams Instituut voor het Onroerend
^