B.S. Index van de afkondigingen van 11 juni 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/06/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012000021 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 in verband met de bescherming tegen ontslag in geval van omzetting van moederschapsverlof in vaderschapsverlof. - Duitse vertaling type wet prom. 11/06/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011203671 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wetgeving wat de bescherming van het vaderschapsverlof betreft type wet prom. 11/06/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011203670 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 in verband met de bescherming tegen ontslag in geval van omzetting van moederschapsverlof in vaderschapsverlof type wet prom. 11/06/2011 pub. 31/01/2012 numac 2012000048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetgeving wat de bescherming van het vaderschapsverlof betreft type wet prom. 11/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011011231 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011024227 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Centre hospitalier régional de la Citadelle » ter ondersteuning van een pilootproject betreffende « Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve midd type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011024225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Centre hospitalier régional de Namur" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelate type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011024226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Centre hospitalier universitaire Ambroise Paré" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middele type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011024228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "Universitair Ziekenhuis Leuven" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoorn type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011024229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Ziekenhuis Oost-Limburg" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoorniss type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011024231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Universitair Verzorgingscentrum Brugmann" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissituatie type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011024230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Universitair Ziekenhuis Gent" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoo type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011024232 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelateerde stoo type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011024233 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "ZNA - PZ Stuivenberg " ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissituatie en voor personen i type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011014220 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van o type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011022335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 10.000 EUR aan de VZW Singulierpluriel, als ondersteuning in het kader van de organisatie van het Ribambelle- salon, een informatiesalon voor gezinnen in de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 06/10/2011 numac 2011011304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het innen van rechten en het toekennen van bedragen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011024242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan de VZW « Europees Milieubureau » type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 30/10/2013 numac 2013014560 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter bevordering van de veiligheid en de mobiliteit van motorrijders type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022256 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 35 van 20 juli 1967 houdende het statuut en het barema van de adviserend geneesheren die tot taak hebben bij de verzekeringsinstellingen in te staan voor de geneeskundige controle op de prima type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011022255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 154, zesde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011000372 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2009 houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 17/06/2011 numac 2011009387 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot regeling van het statuut van de wapenhandelaar type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 26/11/2013 numac 2013014575 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 1997 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige overtredingen inzake het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen, met uitzondering van o type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011014125 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter bevordering van de veiligheid en de mobiliteit van motorrijders type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011011221 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011022209 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en de modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor d type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011024159 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2011 type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011022210 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 24/06/2011 numac 2011009453 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011014162 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg nr. 86, op de spoorlijn 66 Brugge-Kortrijk, te Roeselare, machtigt mits de omleiding van het wegverkeer langs bestaande wegenis en langs overweg nr. 82 gelegen op dezelfde spoorlijn type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011022220 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, c), II., 1., en e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskund type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011022221 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, f)bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011018235 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het Therapeutisch Magistraal Formularium, tweede uitgave type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011024168 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2011 aan de VZW NUBEL type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 16/06/2011 numac 2011003226 bron federale overheidsdienst financien - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Nationale Bank van België

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/06/2011 pub. 14/10/2014 numac 2014014514 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 11/06/2011 pub. 20/06/2011 numac 2011014124 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/06/2011 pub. 03/08/2011 numac 2011022234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2011, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid,
^