B.S. Index van de afkondigingen van 19 juni 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/06/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011015063 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1999 tot oprichting van begrotingsfondsen type wet prom. 19/06/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012000002 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende uitvoering en wijziging van de wet van 19 januari 2010 tot opheffing van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid. - Duitse vertaling type wet prom. 19/06/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011003233 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de werkbonus en de opzeggingsvergoeding betreft type wet prom. 19/06/2011 pub. 07/07/2011 numac 2011015062 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende uitvoering en wijziging van de wet van 19 januari 2010 tot opheffing van de wet van 9 februari 1999 tot oprichting van het Belgisch Overlevingsfonds en tot oprichting van een Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot vaststelling van de bijlage in uitvoering van de co type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202373 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2010, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 ju type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 20 type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011012036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge-Brugge, betreffende de rusttijden voor de havenarbeiders van het algemee type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202375 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 25/10/2011 numac 2011011244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan de leden van een nationaal of technisch comité type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 25/10/2011 numac 2011011243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - Glasnijverheid type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 25/10/2011 numac 2011011242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Glasnijverheid type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de wijziging van de c type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202568 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011202564 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen in 2009-2010 type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011202567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Nationaal Acti type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011012035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de harmonisering van de type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011012037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot invoering van een hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de bouwv type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 23/06/2011 numac 2011022211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het percentage van het saldo van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15°undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördinee type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011003236 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de schadevergoedingen en de gerechtskosten van het tweede trimester van 2011, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegro type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011202486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011009465 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende tijdelijke verlenging van het mandaat van 3 leden van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011014167 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Vervoer te Land type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011024177 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2010 tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « Association des Médecins généralistes du Sud-Luxembourg » type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011024178 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2010 tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « Union des Omnipraticiens de l'arrondissement de Dinant » type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011024179 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2010 tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « Association des Médecins généralistes Famenne-Ardenne » type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011024175 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2010 tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « Association des Médecins généralistes du Centre Ardennes » type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011024176 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2010 tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « Association des Généralistes de l'Est-Francophone de la Belgique » type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011202187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groenteconserven die onder het Paritair Comité vo type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011202062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 2004 tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het g type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011202209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden wa type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011024171 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2011 voor de werking van het Fonds voor dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011007143 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2010-2011 van de 147e promotie sociale en militaire wetenschappen type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011202460 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die enkel staalplakken langs geïntegreerde weg produceren, gelegen op het grondgebied van Marcinelle en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van de voorwaarden waa type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011014143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de ligtijd en het bedrag van de overliggelden op het gebied van de binnenbevrachting

document

type document prom. 19/06/2011 pub. 18/01/2012 numac 2011012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de beschrijvi

erratum

type erratum prom. 19/06/2011 pub. 07/03/2012 numac 2012014065 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de ligtijd en het bedrag van de overliggelden op het gebied van de binnenbevrachting. - Erratum type erratum prom. 19/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011003248 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de werkbonus en de opzeggingsvergoeding betreft. - Erratum type erratum prom. 19/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011015066 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1999 tot oprichting van begrotingsfondsen. - Errata

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 19/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011003235 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « 21 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^