B.S. Index van de afkondigingen van 21 juni 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011003240 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 15, 17, 18 en 19 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011202795 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2009-201 type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011022233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 18/07/2011 numac 2011203635 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 18/07/2016 numac 2016000424 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende besluiten inzake consumentenkrediet en tot uitvoering van de artikelen 5, § 1, tweede lid, en § 2, en 15, derde lid, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011009498 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2004 betreffende de wijze waarop de toegang tot de kansspelinrichtingen klasse I en II wordt verboden of ontzegd type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011009496 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de aanvullende vergunning en de wijze waarop de aanvragen voor een aanvullende vergunning moeten worden ingediend en onderzocht inzake kansspelen type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011009497 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de kwaliteitsvoorwaarden die door de aanvrager van een aanvullende vergunning dienen te worden vervuld inzake kansspelen type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011022225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit van 21 juni 2011 tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011009495 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan spelen aangeboden in het kader van televisieprogramma's via nummerreeksen van het Belgische nummerplan en die een totaalprogramma inhouden, moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 29/06/2011 numac 2011011185 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende besluiten inzake consumentenkrediet en tot uitvoering van de artikelen 5, § 1, tweede lid, en § 2, en 15, derde lid, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011009499 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vorm van de vergunning klasse G1, de wijze waarop de aanvragen van een vergunning klasse G1 moeten worden ingediend en onderzocht en de verplichtingen waaraan de houders van deze vergunning moeten voldoen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/2011 pub. 29/06/2011 numac 2011202989 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Herbeumont als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuur type ministerieel besluit prom. 21/06/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011024324 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW "Medisch Falen" type ministerieel besluit prom. 21/06/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012200657 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 1999 waarbij de technische voorwaarden worden bepaald voor woningen waarvoor een renovatiepremie wordt toegekend krachtens het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 19 type ministerieel besluit prom. 21/06/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011003241 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 25 van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties type ministerieel besluit prom. 21/06/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Péruwelz als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuro type ministerieel besluit prom. 21/06/2011 pub. 29/06/2011 numac 2011202819 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de stad La Roche-en-Ardenne als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luch

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 01/08/2011 numac 2011021059 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van de centrale registers van testamenten en huwelijksovereenkomsten

erratum

type erratum prom. 21/06/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011021081 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende het beheer van de centrale registers van testamenten en huwelijksovereenkomsten. - Erratum

arrest

type arrest prom. 21/06/2011 pub. 29/06/2011 numac 2011003242 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren
^