B.S. Index van de afkondigingen van 23 juni 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/06/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011011333 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming met het oog op het bestrijden van reclameronselaars type wet prom. 23/06/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011000683 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming met het oog op het bestrijden van reclameronselaars. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011011229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011014172 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van BELGACOM, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011202818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 29/08/2011 numac 2011003301 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende interne en externe mobiliteit, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd to type koninklijk besluit prom. 23/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011202992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Bachelor in de psychomotoriek » gerangschikt op het niveau van het paramedisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011027153 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 13 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 23/01/2012 numac 2012022008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011024203 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 september 2008 tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011002030 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2009 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie voor sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 23/06/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011027152 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 18 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/06/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011031351 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 maart 2008, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 januari 2011 tot aanduiding van de per type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/06/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011031352 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 januari 2011 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011031414 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de bemiddelaar bij de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011203343 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site "Champ des 7 ânes" in Froidchapelle te herontwikkelen type besluit van de waalse regering prom. 23/06/2011 pub. 04/07/2011 numac 2011203335 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst

decreet

type decreet prom. 23/06/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen inzake wetenschappelijk onderzoek, schoolgebouwen en ambtenarenzaken

bericht

type bericht prom. 23/06/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011024170 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten, in arti type bericht prom. 23/06/2011 pub. 29/06/2011 numac 2011018234 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 tot benoeming van de leden van de Adviesraad van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011029399 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de regels met betrekking tot de machtigingen toegekend aan de inrichtingen van het onderwijs voor sociale promotie voor de inrichting van afdelingen bekrachtigd door de graden van bachelor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2011 pub. 18/07/2011 numac 2011029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, voor het schooljaar 2010-2011, bij toepassing van artikel 2, 1°b, van het decreet van 28 april 2004 be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de kwalificerende opleiding van de begeleiders en de coördinators in huiswerkinstituten en de gelijkstelling met brevetten van begeleiders en coördinators van huiswerkinstituten

erratum

type erratum prom. 23/06/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011011253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende verlenging van de toepassing van de wet van 22 juli 2009 houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/06/2011 pub. 27/09/2011 numac 2011204705 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van een rekenplichtige voor de diensten van het hoofdbestuur van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/06/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011033005 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van inspecteurs voor het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen inzake tewerkstelling van buitenlandse werknemers

erratum

type erratum prom. 23/06/2011 pub. 03/08/2011 numac 2011031382 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 januari 2011 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeer
^