B.S. Index van de afkondigingen van 28 juni 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 30/06/2011 numac 2011018226 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 02/02/2012 numac 2011024184 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen tot oprichting van erkenningscommissies voor de bijzondere beroepstitels voo type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011014194 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Terhulpen van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 22/08/2011 numac 2011024174 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 22/08/2011 numac 2011024173 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1995 betreffende diervoeders bestemd voor een bijzondere voeding type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011024187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2004 betreffende de verklaring bij opname in een ziekenhuis type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 19/01/2016 numac 2016000007 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011012039 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen, tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de werklieden type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011022224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 05/07/2011 numac 2011003239 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van een aantal bepalingen van de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011014050 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van een toegevoegd rijkscommissaris bij de onderzoeksraad voor de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011022227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtinge type koninklijk besluit prom. 28/06/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011014173 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/06/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011203570 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer type ministerieel besluit prom. 28/06/2011 pub. 22/08/2011 numac 2011024172 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren

decreet

type decreet prom. 28/06/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011204712 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap voor de aankoop van vaccins ter bescherming van kinderen en jongeren, gedaan te Brussel op 15 juni 2011

bericht

type bericht prom. 28/06/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011000518 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht aan de Dames en Heren Burgemeesters van het Rijk betreffende het specifieke geval van een terugkeervisum afgeleverd tijdens de zomervakantieperiode van 2011 aan de vreemdelingen die naar België terugkeren om de procedure voor gezinshereniging voo

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 28/06/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011204351 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Gemeenschappen met betrekking tot de Interuniversitaire attractiepolen fase VII

document

type document prom. 28/06/2011 pub. 18/07/2011 numac 2011018255 bron nationale bank van belgie Besluit van het Directiecomité van de Nationale Bank van België betreffende de overdracht van bevoegdheden inzake overheidsopdrachten
^