B.S. Index van de afkondigingen van 30 juni 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/06/2011 pub. 10/01/2012 numac 2011000844 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met de avenant van 30 april 2010 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, b type wet prom. 30/06/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011011306 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet houdende instemming met de avenant van 30 april 2010 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, b

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/06/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011024356 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2011 aan het programma voor chemische producten van de OESO

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/06/2011 pub. 16/09/2011 numac 2011204437 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van de VZW OIKOS als inrichtende macht van vijf noodopvangwoningen gelegen te 4700 Eupen, Haasberg 15 type ministerieel besluit prom. 30/06/2011 pub. 01/07/2011 numac 2011022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö type ministerieel besluit prom. 30/06/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/06/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011031438 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Evere Noord » op het grondgebied van de gemeente Evere type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/06/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011031504 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/06/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011031349 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Anderlecht tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Bara II » goedgekeurd bij besluit van de Regering van 18 maart 1999 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/06/2011 pub. 03/08/2011 numac 2011031376 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Marco Polo" op het grondgebied van de gemeente Anderlecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/06/2011 pub. 03/08/2011 numac 2011031359 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 20 januari 1993 tot regeling van de toekenning van maaltijdbons aan het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdsted

erratum

type erratum prom. 30/06/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011031429 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Marco Polo » op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. - Erratum
^