B.S. Index van de afkondigingen van 1 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/07/2011 pub. 18/04/2013 numac 2013000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van een artikel 134quinquies in de Nieuwe Gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel en mensensmokkel. - Duitse vertaling type wet prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren type wet prom. 01/07/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011000679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de beveiliging en de bescherming van kritieke infrastructuren. - Duitse vertaling type wet prom. 01/07/2011 pub. 28/12/2012 numac 2012000717 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van een artikel 134quinquies in de Nieuwe Gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel en mensensmokkel

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 14/08/2012 numac 2012014325 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de modaliteiten voor indienen van de aanvraag en voor het verkrijgen van de toelating tot indienststelling van de subsystemen en de voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 05/03/2013 numac 2013014056 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van een bestek voor de spoorweginfrastructuur. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011009491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011014176 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de modaliteiten voor indienen van de aanvraag en voor het verkrijgen van de toelating tot indienststelling van de subsystemen en de voertuigen type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011009519 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel van de zittingen van de vredegerechten gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van het aantal, de dagen en de duur van de gewone zittingen van de vredegerechten en van de polit type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011014174 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanneming van een bestek voor de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 29/07/2011 numac 2011022260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 06/07/2011 numac 2011009490 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 2008 houdende bepaling van het aantal leden van het Federaal Aansturingsbureau, opgericht bij de programmawet I van 27 december 2006 en tot bepaling van het administratief en geld

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011035605 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011011247 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee leden van de Raad voor de Intellectuele Eigendom type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 16/09/2011 numac 2011204533 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot tijdelijke en voorwaardelijke verlenging van de erkenning van de VZW SIA als inrichtende macht van een noodopvangwoning (gemeenschappelijke woning) gelegen te 4700 Eupen, Schilsweg 58 type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 16/09/2011 numac 2011204438 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van de VZW OIKOS als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Nispert 31 type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 08/07/2011 numac 2011011223 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011203717 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 31, § 7, van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2008 tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest type ministerieel besluit prom. 01/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011024220 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011035547 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2010 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld, loodsvergoedingen voor loodsverrichtingen in de loodsvaarwateren en andere kosten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011203716 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende eerste verdeling 2011 van het provisioneel krediet voor de uitgaven in het kader van het werkgelegenheids- en investeringsplan type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011035538 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat betreft de externe mobiliteit type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203837 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat betreft het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag, to

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011203561 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de aanwijzing van de intercommunales IEH, GASELWEST, ALE, IDEG en AIESH als distributienetbeheerders wordt verlengd type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2011 pub. 12/07/2011 numac 2011203560 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Waalse Regering in de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers bedoeld in artikel 19 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2011 pub. 14/07/2011 numac 2011203564 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het Laboratorium van de Wilde Fauna en de Jacht van het Departement Onderzoek Natuurlijk en Landbouwmilieu van de Waalse Overheidsdienst gemachtigd wordt om wilddieren voor wetenschappelijke doeleinden te immobiliser type besluit van de waalse regering prom. 01/07/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011203563 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de beroepscommissie ingesteld ter uitvoering van Boek I van het Milieuwetboek betreffende het recht op toegang tot milieu-informatie voor het publiek

decreet

type decreet prom. 01/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011035708 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XXI type decreet prom. 01/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011203760 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking, ondertekend in Kleinmond o type decreet prom. 01/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011203759 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst houdende de tweede wijziging van de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ande type decreet prom. 01/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011203761 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout, gedaan te Genève op 27 januari 2006

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/07/2011 pub. 13/07/2011 numac 2011203562 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de procedure voor de aanvragen tot wijziging van de gemeenteprogramma's inzake huisvesting

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011022150 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029425 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2000 houdende de samenstelling van de Raad van beroep voor de ambtenaren-generaal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029424 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de overzending van het « Plan individuel d'apprentissage (Individueel Leerplan - ILP) » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/07/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en in de opvangtehuizen van de Franse Gemeensc

erratum

type erratum prom. 01/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011035720 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen. - Erratum
^