B.S. Index van de afkondigingen van 7 juli 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, ter bevordering van de vorming en de tewerkstelling van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203232 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 okt type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011012043 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PC 144", b) de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011012046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaats type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011012047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van zeevarenden ingeschreven op de Pool type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende outplacement voor taxichauffeurs type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoens- en gelegenheidswe type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, tot toepassing van artikel 13 van de statuten van het fonds voor bestaan type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 12/06/2015 numac 2015035719 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 2009 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Leopoldsorde aan sommige mandatarissen van de lokale besturen in het Vlaams Gewest" type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011203166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, houdende de maatregelen ter attentie van de risicogroepen in de subse type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 12/06/2015 numac 2015035721 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2010 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Kroonorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest" type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 22/07/2011 numac 2011024191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « L'Association des Généralistes de la Région des Fagnes » type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bes type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011024215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Erreurs médicales » type koninklijk besluit prom. 07/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011203130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende de vorming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/2011 pub. 11/07/2011 numac 2011018253 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot bepaling van de noodmaatregelen van toepassing op fenegriekzaden afkomstig uit Egypte type ministerieel besluit prom. 07/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011021063 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2004 tot vastlegging van de tarieven voor prestaties geleverd voor rekening van derden door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 07/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011011259 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanduiding van de voorzitter ad interim van de Hoge Raad voor Normalisatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031361 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/07/2011 pub. 03/08/2011 numac 2011031372 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de oprichting van het Technisch Comité van de reisagentschappen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2011 pub. 26/07/2011 numac 2011203836 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2011 pub. 22/08/2011 numac 2011027149 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de verzameling van gegevens voor de berekening van de kosteloze toewijzing van emissierechten aan elke exploitant over de periode 2013-2020 en tot bepaling van de voorwaarden en de procedure tot uitsluiting van d

decreet

type decreet prom. 07/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011029402 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de deelneming en de vertegenwoordiging van studenten in het hoger onderwijs type decreet prom. 07/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011029403 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aankoop van vaccins om de kinderen en de adolescenten te beschermen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011031360 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de voortzetting van de activiteiten in het ministerie van de heer Francis RESIMONT, secretaris-generaal

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/07/2011 pub. 01/08/2011 numac 2011203944 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot afwijking van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 27 januari 1984 houdende verbod op het gebruik van onkruidverdelgingsmiddelen op bepaalde openbare goederen om het beheer van de Japanse Duizendknoop in het st

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van een herstructurering bij overheveling in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011029508 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de oprichting van de school voor gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 1 en vorm 2 « Nos Pilifs », te 1020 Brussel, Pagodenlaan 212 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2011 pub. 28/09/2011 numac 2011029510 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van de oprichting van een vestiging voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 en van een vestiging voor gespecialiseerd secundair onderwijs van type 5 op de site van het Dagcentrum « Le type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2011 pub. 28/09/2011 numac 2011029509 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van de oprichting van een vestiging voor gespecialiseerd basisonderwijs van type 5 en van een vestiging voor gespecialiseerd secundair onderwijs van type 5 op de site van het Psychiatrisch ki type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking van de rationalisatienormen voor sommige inrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende afwijking, voor het schooljaar 2011-2012, van verschillende normen in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011029420 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van een herstructurering bij overheveling in het secundair onderwijs ingericht door de stad Charleroi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de ambtsgebieden van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap voor het schooljaar 2010-2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 maart 2010 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de toekenning of de intrekking van de hoedanigheid van t

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. 07/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011011287 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2011 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde resident
^