B.S. Index van de afkondigingen van 8 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging type wet prom. 08/07/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011000752 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de voorwaarden tot gezinshereniging. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van sommige pensioenen van zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 08/07/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011022251 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 1, derde lid, van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen voor de jaren 2008 en 2009

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011021062 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van de Wetenschappelijke Commissie van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203893 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de maxima voor het toekennen van een bijkomend puntengewicht per vestigingsplaats aan de academische bachelor- en masteropleiding in de beeldende kunsten van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203921 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N470 tussen kmp. 4 800 en 5 710 en kmp 6 130 en 6 700 op het grondgebied van de gemeente Hamme type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203922 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N470 tussen kmp. 5 710 en 6 130 op het grondgebied van de gemeente Hamme type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011035652 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie DB0 DB000 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203920 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N78-902 doortocht te Maaseik tussen kmp. 1,647 en 2,307 op het grondgebied van de stad Maaseik type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011203950 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de volledige tenlasteneming door de werkgever in de onderwijssector van de vervoerskosten voor het openbaar vervoer naar en van het werk en de toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203838 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een aanvullende financiering of subsidiëring voor het gecombineerd onderwijs aan centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011203972 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie "of Arts", "of Science", "of Laws", "of Medicine", "of Veterinary Science", "of Veterinary Medicine" of "of type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035675 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse bepalingen van het Mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011035615 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011035685 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen N369 - Diksmuidestraat , N325 - Spermaliestraat (tussen kmp. 0,000 en kmp. 0,439) en verbindingsweg N369-N325a (lengte : 95 meter) op het grondgebied van de gemeente type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011035710 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een derogatie aan de bemestingsnormen als vermeld in artikel 13 van het Mestdecreet van 22 december 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011035620 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentsch type besluit van de vlaamse regering prom. 08/07/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011204755 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van Infrax West als publiekrechtelijke rechtspersoon die belast kan worden met de uitvoering van een deel van het inrichtingsplan Polderwaterlopen deel 2

decreet

type decreet prom. 08/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011035660 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening en het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn 2009/72/EG en de Richtlijn 2009/73/EG type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035664 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba type decreet prom. 08/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011035546 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening type decreet prom. 08/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011035617 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen type decreet prom. 08/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011035608 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011035609 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2011 type decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011203720 bron vlaamse overheid Decreet houdende de implementatie van de Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Rich

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 08/07/2011 pub. 25/08/2011 numac 2011035554 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet tot aanvulling van het decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008

document

type document prom. 08/07/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011035950 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type document prom. 08/07/2011 pub. 10/04/2012 numac 2012035051 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/07/2011 pub. 03/08/2011 numac 2011201725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2010 tot vaststelling, voor het jaar 2010, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de te

decreet

type decreet prom. 08/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011035642 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof

erratum

type erratum prom. 08/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011021083 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van de Wetenschappelijke Commissie van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" . - Errata type erratum prom. 08/07/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012035112 bron vlaamse overheid Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openba
^