B.S. Index van de afkondigingen van 13 juli 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/07/2011 pub. 19/07/2011 numac 2011022237 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011003271 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 13/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011031391 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit tot bepaling van de referentierentevoet voor de vaststelling van het maximumbedrag van de gebruikssubsidie voor de rusthuizen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/07/2011 pub. 02/08/2011 numac 2011024193 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, §§ 1 en 3, van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 13/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011022228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/07/2011 pub. 02/08/2011 numac 2011024194 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, § 2, derde lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. 13/07/2011 pub. 29/07/2011 numac 2011203820 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de tegemoetkomingen aan personen met een handicap

erratum

type erratum prom. 13/07/2011 pub. 03/08/2011 numac 2011022270 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/07/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011204436 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de schoolmediatheken in het gewoon secundair onderwijs type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/07/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011204534 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende sluiting van de zitting 2010-2011 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/07/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205115 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 1 juli 2010 houdende aanwijzing van de vertegenwoordigers van de inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs in de raad van bestuur van de autonome hogeschool en voordracht van
^