B.S. Index van de afkondigingen van 14 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/07/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011000637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 juli 2002 houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011022241 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011035667 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de classificatienormen inzake comfort en het herkenningsteken voor een vergund vakantiepark type ministerieel besluit prom. 14/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024208 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de dermato-venereologie type ministerieel besluit prom. 14/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011022242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2011 pub. 21/09/2011 numac 2011031461 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011031403 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een algemene subsidie van 17.784.429,65 euro aan de Brusselse gemeenten, in het kader van het Brusselse preventie- en buurtbeleid voor het jaar 2011 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011031431 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2008 betreffende het gebruik van de kapitalen die voortkomen van het fonds B2 door het Woningfonds van het Brussels type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011031415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening omwille van het openbaar nut van een gebouw gelegen te Etterbeek, Veldstraat 41 tot 61 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2011 pub. 21/09/2011 numac 2011031457 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011031520 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemechtigde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2011 pub. 21/09/2011 numac 2011031459 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2011 pub. 21/09/2011 numac 2011031462 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur- diensthoofd voo type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2011 pub. 21/09/2011 numac 2011031458 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur B diensthoofd vo type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/07/2011 pub. 21/09/2011 numac 2011031460 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-diensthoofd voor

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2011 pub. 25/07/2011 numac 2011203821 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de toelagen en presentiegelden bij de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi" type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011204003 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de uitoefening van de jacht tijdelijk wordt toegelaten in een gedeelte van de domaniale natuurreservaten van de Hoge Venen type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204153 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot omzetting van Richtlijn 2009/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen

decreet

type decreet prom. 14/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203902 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van de beslissing waarbij de dienst van de verkeersbelasting, van de belasting op de inverkeerstelling en van het eurovignet naar het Waalse Gewest overgeheveld wordt type decreet prom. 14/07/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011203903 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Waalse Regering van 26 mei 2011 tot wijziging van het decreet van 17 januari 2008 houdende invoering van een ecobonus op de COainfera2bendinferb-emissies van de autovoertuigen van natuurlijke personen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011031370 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2012 van de Openbare Centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

document

type document prom. 14/07/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011027204 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 117 van het decreet van 3 juli 2008 betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Walloni√ę

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/07/2011 pub. 01/08/2011 numac 2011011271 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 15 mei 2007 betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011027143 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 december 2007 tot toekenning van toelagen voor de aanplanting en het onderhoud van heggen, boomgaarden en bomenrijen

wet

type wet prom. 14/07/2011 pub. 01/08/2011 numac 2011009550 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 7 juli 2002 houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de tegemoetkomingen toegekend aan de leden van de Raad voor de overdracht van de herinnering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029435 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juni 2004 tot bepaling van sommige nadere regels voor de toepassing van het decreet van 28 april 2004 betreffende de erkenning type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2011 pub. 20/09/2011 numac 2011029494 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de preventiemaatregelen voor de overdraagbare ziekten in het school- en studentenmilieu type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029440 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2008 betreffende de samenstelling van de Begeleidingscommissie opgericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029432 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de voorwaarden tot en de procedure voor het verlenen van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's van het hoger onderwijs met de diploma's van het hoger onderwijs van het korte type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/2011 pub. 22/08/2011 numac 2011029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2008 tot bepaling van de modellen voor de diploma's en hun toevoegsel uitgereikt door de Hogescholen en de examencommissi

erratum

type erratum prom. 14/07/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011031463 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2008 betreffende het gebruik van de kapitalen die voortkomen van het fonds B2 door het Woningfonds van het Brussels type erratum prom. 14/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011031411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

arrest

type arrest prom. 14/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Regeringsbesluiten houdende toelating tot de stage van de heer Deschuyter type arrest prom. 14/07/2011 pub. 02/09/2011 numac 2011031428 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Regeringsbesluiten houdende toelating tot de stage van de heer Ledeghen

beschikking

type beschikking prom. 14/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031385 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/07/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011031442 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2009/573 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 betreffende de loopbaan van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van d type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/07/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011031441 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2009/572 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het Franstalig Brussels Ins type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/07/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011031440 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2009/571 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van het Franstalig Brussels Ins type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/07/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011031439 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2009/569 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de weddeschalen van de ambtenaren van de instellingen van openb type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/07/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011031443 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2011/149 van het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning van subsidies voor de aankoop of de bouw van gebouwen met het oog op de inrichting van dagcentra, verbl

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 14/07/2011 pub. 22/09/2011 numac 2011003333 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de do type document betreffende de nationale loterij prom. 14/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende het reglement van de Lotto en de Joker+, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de do
^