B.S. Index van de afkondigingen van 15 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/07/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011014213 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van artikel 569 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg inzake de opvang van schepen die bijstand behoeven

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011014195 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E type koninklijk besluit prom. 15/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011021058 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren type koninklijk besluit prom. 15/07/2011 pub. 28/06/2013 numac 2013000416 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/07/2011 pub. 19/02/2013 numac 2013014038 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. - Duitse v type koninklijk besluit prom. 15/07/2011 pub. 01/08/2011 numac 2011203679 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en financiering van de vakopleiding (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011027235 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 11 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 15/07/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011027166 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 19 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 15/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011007158 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2011-oktober 2011 type ministerieel besluit prom. 15/07/2011 pub. 14/09/2011 numac 2011027169 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 20 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, § 5, 3°, van het decreet van 22 decemb type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011035654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel als vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet, wat betreft de nutriëntenbalansstelsels type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204165 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van middelen van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie HD0 HB200 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204163 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder basisallocatie HB0 HB001 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204110 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2009 betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van producenten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204245 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 22 september 1931 Koninklijk Museum van Schone Kunsten te Antwerpen. - Rechtspersoonlijkheid type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011035676 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, wat type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011035681 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het thema toetsontwikkeling en peilingen als thema voor erkenning en subsidiëring van een universitair steunpunt type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011035682 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 20 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011035688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bekrachtiging van de bijkomende selectie en rangschikking van de scholenbouwprojecten die in aanmerking komen voor het DBFM-programma in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 06/09/2011 numac 2011035717 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond en tot wijziging van diverse besluiten type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011203959 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB012 0100 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 28/09/2011 numac 2011204792 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van steun aan de VZW Vlaams Kenniscentrum Water type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie, het besl type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204046 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204045 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landc type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap, wat betreft de verhogi type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203895 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie GB0 GB004 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203896 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en van het bedrag voor de maatregel vervoer voor het jaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203897 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende werkervaring type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011203949 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders en tot wijziging van het besluit va type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 7 en 9 en tot invoeging van artikel 9/1 tot 9/3 in het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor vergunningsbe type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011203968 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de geselecteerde projecten naar aanleiding van de experimentenoproep 'wonen-welzijn' type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011203970 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanwijzing van het accreditatieorgaan voor het hoger beroepsonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011203942 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak v

decreet

type decreet prom. 15/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011203932 bron vlaamse overheid Decreet houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd type decreet prom. 15/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011035680 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het protocol tot wijziging van het aan het verdrag betreffende de Europese Unie, het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte p type decreet prom. 15/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011035686 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het aanvullend protocol bij het Europees handvest inzake lokale autonomie betreffende het recht op participatie in de aangelegenheden van lokale autoriteiten, opgemaakt in Utrecht op 16 november 2009 type decreet prom. 15/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011203941 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaams Energiebedrijf type decreet prom. 15/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204291 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, ondertekend in Brussel op 10 mei 2010 type decreet prom. 15/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204292 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, ondertekend in Brussel op 6 oktober 2010 type decreet prom. 15/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011203931 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning van en de subsdidieregeling voor het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede

document

type document prom. 15/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011035640 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/07/2011 pub. 01/08/2011 numac 2011009543 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Neufchâteau

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011203891 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie GB0 GB007 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

erratum

type erratum prom. 15/07/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011035728 bron vlaamse overheid Decreet houdende de erkenning van en de subsidieregeling voor het Memoriaal van de Vlaamse Ontvoogding en Vrede. - Erratum type erratum prom. 15/07/2011 pub. 14/12/2011 numac 2011036008 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond en tot wijziging van diverse besluiten. - Erratum
^