B.S. Index van de afkondigingen van 19 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/07/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011000694 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de toegelaten maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 houdende de uitvoering van hoofdstuk XI van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 november 2006 houdende hervorming van de loopbaan van bepaalde personeelsleden die houder zijn van operationele graden van de Algemene Directie van de Civiele Veiligheid type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 19/12/2013 numac 2013011427 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2008 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duits type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011011307 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2008 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duits type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011014214 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203551 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, betreffende de type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011012059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de bijdragen voor het "Sociaal Waarborgf type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de ondernemingen van geregeld bijzon type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203444 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203443 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2001 betreff type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203445 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging en vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011203545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid gena type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011203643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, ter bestrijding van misbruiken type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011203630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden met het oog op het bevorderen van de tewerkstelling van werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschikthei type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011024219 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een verhoging van de dotatie voor 2011 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011000440 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2010-2011 type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011012056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindeja type koninklijk besluit prom. 19/07/2011 pub. 16/08/2012 numac 2012014328 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011204044 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 januari 2010 tot benoeming van de leden van de Wateradviescommissie

decreet

type decreet prom. 19/07/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011029542 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type decreet prom. 19/07/2011 pub. 23/03/2012 numac 2012029000 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type decreet prom. 19/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de decreten van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra en van 23 mei 2008 betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Belgisch O type decreet prom. 19/07/2011 pub. 22/08/2011 numac 2011029448 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het secundair onderwijs type decreet prom. 19/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011029431 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het IAO-verdrag nr. 130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uitkeringen bij ziekte, aangenomen te Genève op 25 juni 1969 type decreet prom. 19/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011029430 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het IAO-verdrag nr. 128 betreffende uitkeringen bij invaliditeit en ouderdom en aan nagelaten betrekkingen, aangenomen te Genève op 29 juni 1967 type decreet prom. 19/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Handvest inzake lokale autonomie betreffende het recht op participatie in de aangelegenheden van lokale autoriteiten, ondertekend te Utrecht op 16 november 2009

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2011 pub. 02/08/2011 numac 2011203455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van een lid van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen type ministerieel besluit prom. 19/07/2011 pub. 03/08/2011 numac 2011203698 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Maasmechelen als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtku

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011029481 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor kwalificatie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de subcommissie voo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029436 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen brutogemiddelde kost van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2011 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2008 tot aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hog type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2007 houdende aanwijzing van de leden van de arrondissementsraden voor hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 22/08/2011 numac 2011029434 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van de hogeschool voortkomend uit de samenvoeging van de Hogescholen « HENam » en « Blaise Pascal » en tot erkenning en betoelaging van de opleidingen ingericht door deze Hogeschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 22/08/2011 numac 2011029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van de machtigingen aan inrichtingen van het onderwijs voor sociale promotie om afdelingen in te richten bekrachtigd met de graden van bachelor, specialisatie of master en het brevet va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011029486 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen vastgesteld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoem type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011029485 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra vastgesteld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 09/09/2011 numac 2011029480 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie vastgesteld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011029482 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van het decreet van 30 april 2009 betreffende de ontwikkeling van leespraktijken ingericht door het Openbare netwerk voor openbare lectuurvoorziening en de openbare bibliotheken
^