B.S. Index van de afkondigingen van 20 juli 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011014170 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 oktober 2004 houdende vaststelling van de voorwaarden tot het bekomen van inlichtingen vanwege de databank inzake woon-werkverkeer type ministerieel besluit prom. 20/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011011295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2002/110/CP18/627 van 4 juni 2002 houdende verlening aan de NV HANSON AGGREGATES BELGIUM, Lanceloot Blondeellaan 1, te 8380 Zeebrugge, van een concessie voor de exploratie en de exploitati type ministerieel besluit prom. 20/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011011294 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit E6/2001/CP19/ van 9 januari 2002 houdende verlening aan DE HOOP HANDEL BV, co SATIC NV, Rietschoorvelden 20, te 2170 Merksem, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de min type ministerieel besluit prom. 20/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024207 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de heelkunde type ministerieel besluit prom. 20/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de radiotherapie en oncologie type ministerieel besluit prom. 20/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011024213 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.909.550 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 20/07/2011 pub. 28/07/2011 numac 2011014168 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 oktober 2004 houdende vaststelling van de wijze waarop de gegevens ten behoeve van de databank inzake woon-werkverkeer worden opgevraagd

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2011 pub. 26/06/2012 numac 2012031322 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011031464 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van secretaris-generaal bij het Ministerie van h type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2011 pub. 27/09/2011 numac 2011031455 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de leden van het auditcomité van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011031379 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de taalkaders van het personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011204089 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek en van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011204152 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende havenstaatcontrole type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011027156 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Namen met het oog op de opneming van een ontginningsgebied, van een groengebied en van twee overdrukken op het grondgebied van de gemeente Namen type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011204212 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Confort mosan SC", te Oupeye

decreet

type decreet prom. 20/07/2011 pub. 01/09/2011 numac 2011027155 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type decreet prom. 20/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203998 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 156 betreffende gelijke kansen voor en gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers : werknemers met gezinsverantwoordelijkheid, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens h type decreet prom. 20/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011204077 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Verdrag nr. 156 betreffende gelijke kansen voor en gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers : werknemers met type decreet prom. 20/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011204036 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met het Verdrag nr. 142 betreffende de rol van beroepskeuzevoorlichting en beroepsopleiding bij de ontwikkeling v type decreet prom. 20/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011204015 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met het Aanvullend Protocol bij het Europees Handvest inzake de lokale autonomie betreffende het recht op partici type decreet prom. 20/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203992 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol nr. 3 bij de Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, betreffende Euroregionale samenwerkingsverbanden , ondertekend in Utrecht op type decreet prom. 20/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203993 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het IAO-verdrag nr. 128 betreffende uitkeringen bij invaliditeit en ouderdom en aan nagelaten betrekkingen, aangenomen in Genève op 29 juni 1967 type decreet prom. 20/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203996 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 142 betreffende de rol van beroepskeuzevoorlichting en beroepsopleiding bij de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, aangenomen door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie in Gen type decreet prom. 20/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203997 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 150 betreffende de bestuurstaak op het gebied van de arbeid : taak, functies en organisatie, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierenzestigste zitting in Genève op 26 juni 19 type decreet prom. 20/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011203999 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het IAO-verdrag nr. 159 inzake de beroepsrevalidatie en de werkgelegenheid van gehandicapten, aangenomen door de Conferentie tijdens haar zevenenzestigste zitting in Genève op 20 juni 1983 type decreet prom. 20/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011204000 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het IAO-verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting in Genève op 21 juni type decreet prom. 20/07/2011 pub. 08/08/2011 numac 2011204002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Handvest inzake de lokale autonomie betreffende het recht op participatie in de aangelegenheden van lokale autoriteiten, ondertekend in Utrecht, op 16 november 2009 type decreet prom. 20/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011204004 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met het Protocol nr. 3 bij de Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territor type decreet prom. 20/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011204005 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met het IAO-verdrag nr. 128 betreffende uitkeringen bij invaliditeit en ouderdom en aan nagelaten betrekkingen, a type decreet prom. 20/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011204006 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Verdrag nr. 150 betreffende de bestuurstaak op het gebied van de arbeid : taak, functies en organisatie, aangenomen door de Inte type decreet prom. 20/07/2011 pub. 09/08/2011 numac 2011204007 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Verdrag nr. 156 betreffende gelijke kansen voor en gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers : werknemers met

document

type document prom. 20/07/2011 pub. 12/09/2011 numac 2011027158 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/07/2011 pub. 01/08/2011 numac 2011011269 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het ontwerp van studie betreffende het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van op grafische of op soortgelijke wijze vastgelegde werken in België type ministerieel besluit prom. 20/07/2011 pub. 05/08/2011 numac 2011012063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 mei 1989 houdende aanwijzing van de voorzitter en van de leden van de afvaardiging van de overheid en hun plaatsvervangers in het tussenoverlegcomité van de Rijksdienst voor Arbeidsvo

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2011 pub. 03/08/2011 numac 2011031381 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 12 mei 2005 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer e

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029438 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2007 houdende de samenstelling van de Raad van beroep voor het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029446 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2010 houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvo

erratum

type erratum prom. 20/07/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011031409 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de taalkaders van het personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Erratum type erratum prom. 20/07/2011 pub. 19/10/2011 numac 2011031499 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli

beschikking

type beschikking prom. 20/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031388 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen type beschikking prom. 20/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031383 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode en teneinde het sociale huisvestingsbeleid te omschrijven type beschikking prom. 20/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031384 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehech type beschikking prom. 20/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031387 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 s type beschikking prom. 20/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031386 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van diverse ordonnanties in het kader van de oprichting van een fiscale administratie binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 20/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031390 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eerste aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2011 ingevolge de begrotingsberaadslaging nr. 01 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type beschikking prom. 20/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011031389 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/07/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011204886 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Regering van 23 mei 2007 tot uitvoering van het decreet van 20 november 2006 over het statuut van de sportschutters type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/07/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011204722 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van twee leden van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/07/2011 pub. 06/10/2011 numac 2011204726 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 27 augustus 2001 houdende vastlegging van het reformprogramma inzake preventieve schoolgezondheidszorg type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/07/2011 pub. 27/09/2011 numac 2011204727 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van een vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties in het beheerscomité van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/07/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011204728 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van twee vertegenwoordigers van de Duitstalige Gemeenschap in de evaluatiecommissie van het gesloten federaal centrum te Saint-Hubert voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd
^