B.S. Index van de afkondigingen van 27 juli 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/07/2011 pub. 19/08/2011 numac 2011024180 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 27/07/2011 pub. 27/12/2011 numac 2011000819 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. - Duitse vertaling type wet prom. 27/07/2011 pub. 12/08/2011 numac 2011014212 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de bevoegde instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011024246 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de mandaten van de gewone secretaris en de plaatsvervangende secretaris van de Raden van Beroep van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204261 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2011 type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204262 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van een bijkomende verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204260 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2011, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de start- en stagebonussen met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204259 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2011, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, &se type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204258 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2011, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van het samenwerkingsakkoord betreffende de sociale economie met toepassing van type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204263 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van een bijkomende verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kostprijs van de dienstencheques voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204264 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het koninklijk type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204265 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2009 van een bijkomende verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met de kost van de toeslag van 5 % van de uitkering voor tijdelijke werkloosheid, bedoeld in artikel 114, § 6, van het type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204266 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het samenwerkingsakkoord betreffende de sociale economie type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de bevordering van de activering van werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204290 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2011, van de aanpassing van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector bedoe type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011024241 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 15.000 euros aan de VZW « Nature et Progrès Belgique » type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 26/08/2011 numac 2011024245 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van plaatsvervangende magistraten in de Nationale Raad en de Nederlandstalige Raad van Beroep van de Orde der apothekersGelet op het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers, d type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204251 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van het bedrag dat wordt ingehouden van het bedrag toegekend aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor ondersteuning van het fundamenteel onderzoek, overeenkomstig het terugverdieneffect inzake s type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204249 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2009 van het bedrag voorafgenomen op de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde ter financiering van het betaald educatief verlof type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2010 type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011009557 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2006 betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen klasse type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 11/08/2011 numac 2011009558 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2003 betreffende de regels van toezicht op en de controle van de kansspelen in de kansspelinrichtingen klasse I, inzonderheid door middel van een passend informaticasysteem type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 24/08/2011 numac 2011022274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011022278 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistr type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011022280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgin type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011022288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 2009 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende d type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204255 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2011, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de startbaanovereenkomsten met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204248 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 23/08/2011 numac 2011204247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het vast bedrag voor het jaar 2011 voor de financiering van het betaald educatief verlof type koninklijk besluit prom. 27/07/2011 pub. 18/08/2011 numac 2011204234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2011

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 08/09/2011 numac 2011029479 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Dekker » die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs voor Sociale Promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 26/09/2011 numac 2011035767 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de teelt van hennep type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 08/09/2011 numac 2011029476 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Operator in kleding » die ressorteert onder het lager secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 08/09/2011 numac 2011029475 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Algologie : pluridisciplinaire verzorgende aanpak » die ressorteert onder het hoger paramedisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011021080 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de vereniging zonder winstoogmerk « Sociale Dienst van het Personeel van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid en van de Diensten die eronder ressorteren » type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011011276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming en ontslag van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, bedoeld in artikel 41bis , § 1, 5e lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1985 type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011203777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Vielsalm als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroo type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 22/08/2011 numac 2011029441 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Algologie : deskundigheid in de evaluatie en de behandeling van pijn » die ressorteert onder het hoger paramedisch onderwijs voor sociale promotie van het korte type v type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van het Getuigschrift hoger secundair onderwijs aan de houders van het Kwalificatiegetuigschrift « Farmaceutisch-technisch assistent specifiek voor het hoger secundair onderwijs van sociale promotie » en van het Getui

bijakte

type bijakte prom. 27/07/2011 pub. 30/08/2011 numac 2011014202 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bijakte nr. 10bis bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot bepaalde initiatieven om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen

erratum

type erratum prom. 27/07/2011 pub. 31/08/2011 numac 2011022294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgi
^