B.S. Index van de afkondigingen van 1 september 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/09/2011 pub. 19/09/2011 numac 2011018318 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 01/09/2011 pub. 28/09/2011 numac 2011204745 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van artikel 17 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt type koninklijk besluit prom. 01/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011022317 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 01/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011022316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 11, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 01/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011022318 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 35 en 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/09/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011003323 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 14 juni 2011 houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Financiën die zich in officiële opdrac type ministerieel besluit prom. 01/09/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011031482 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke Tuchtraad betreffende taxichauffeurs type ministerieel besluit prom. 01/09/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011205998 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32, programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begr type ministerieel besluit prom. 01/09/2011 pub. 13/09/2011 numac 2011003324 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 14 juni 2011 houdende toekenning van algemene toelating aan de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën in verband met afgevaardigden en ambtenaren a

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/09/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011031456 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 1995 houdende de samenstelling, de werking en de opdrachten van het Regionaal Comité van advies voor de taxi's en de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 01/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011204864 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 betreffende de investeringen in de landbouwsector

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011029516 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs voor het schooljaar 2011-2012 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011029518 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van 32 overgangsklassen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2011-2012 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/09/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011029517 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van 33 overgangsklassen in het basisonderwijs voor het schooljaar 2011-2012
^