B.S. Index van de afkondigingen van 9 september 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/09/2011 pub. 08/03/2012 numac 2012024090 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van de erkenningsopdrachten, voor de bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de houders van een master in de geneeskunde of van de academische graad van arts die reeds houder zijn van een bijzondere beroepstitel, aan type ministerieel besluit prom. 09/09/2011 pub. 28/09/2011 numac 2011204778 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opsomming van de aangelegenheden waarvoor na het gunstige advies van de Inspecteur van Financiën geen begrotingsakkoord meer vereist is, vermeld in artikel 8bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende type ministerieel besluit prom. 09/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205144 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de stad Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen/Kettenis, Winkelstrasse 5

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011205047 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure in het kader van het voorkomen en herstellen van milieuschade type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 20/10/2011 numac 2011205259 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2002 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en van de Hogere Zeevaartschool, w type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris, wat betreft de mogelijkheden tot het nem type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011205215 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de loopbaanonde type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011205345 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011205367 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende sommige verloven en terbeschikkingstellingen voor de personeelsleden van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011205397 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011035941 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten wat betreft de opheffing van het agentschap Ruimtelijke Ordening type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011035931 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de taken van de commissarissen van de Vlaamse Regering bij de universiteiten en de hogescholen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011035929 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende innovatie in de lerarenopleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011205980 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011205012 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot machtiging van het intern verzelfstandigd agentschap "Toerisme Vlaanderen" om ad nominatim subsidies toe te kennen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011205005 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011204770 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleidingen master in de westerse literatuur en "Master of Western Literature" van de Katholieke Universiteit Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011204769 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 betreffende de studiegebieden en structuuronderdelen in het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011204771 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleiding master in de taalkunde van de Katholieke Universiteit Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 29/09/2011 numac 2011204772 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de masteropleiding master in de bedrijfscommunicatie van de Katholieke Universiteit Leuven type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011204836 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van steun met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen en voor bijhorende afzetbevorderingsacties type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011204867 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlagen IV, VI en IX van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren l type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 05/10/2011 numac 2011204876 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 06/10/2011 numac 2011035819 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimtelijke Ordening aan het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 06/10/2011 numac 2011205011 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse besluiten wat betreft de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimtelijke Ordening en de integratie van taken in het departement Ruimtelijke Ordenin type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 07/10/2011 numac 2011204882 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen, voor wat betreft openbare onderzoeken bij aa type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011204904 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijving van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken en het besluit van de Vl type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011205001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 9, 13 en 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 betreffende de erkenning en financiële ondersteuning van toeristisch-recreatieve projecten en strategische plannen

document

type document prom. 09/09/2011 pub. 16/09/2011 numac 2011011354 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning in de hoedanigheid van uitgever van maaltijdcheques in een elektronische vorm
^