B.S. Index van de afkondigingen van 14 september 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/09/2011 pub. 22/09/2011 numac 2011204822 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende hernieuwing van het mandaat van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 14/09/2011 pub. 23/09/2011 numac 2011000620 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hevige sneeuwval die heeft plaatsgevonden gedurende de maand december 2010 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Limburg, Luxemburg en Namen als een type koninklijk besluit prom. 14/09/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022308 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 14/09/2011 pub. 28/09/2011 numac 2011204419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/09/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011000697 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hevige sneeuwval die heeft plaatsgevonden gedurende de maand december 2010 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Limburg, Luxemburg en Namen als een type koninklijk besluit prom. 14/09/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011024288 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne voor de uitwerking van brochures en de verbetering van zijn internetsite en van de internetsite van de FOD Volksg type koninklijk besluit prom. 14/09/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011024297 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Nationale Raad voor Verpleegkunde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/09/2011 pub. 22/09/2014 numac 2014000730 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 28 mei 2004 betreffende de identificatie en registratie van honden. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 14/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011024275 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het koninklijk besluit van 28 mei 2004 betreffende de identificatie en registratie van honden type ministerieel besluit prom. 14/09/2011 pub. 28/09/2011 numac 2011024273 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de gezondheidsinspecteur secretaris van de geneeskundige commissie van Oost-Vlaanderen

arrest

type arrest prom. 14/09/2011 pub. 13/03/2012 numac 2012022083 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2011-2012 van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. 14/09/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011204338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van verschillende bepalingen van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming
^