B.S. Index van de afkondigingen van 15 september 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/09/2011 pub. 20/09/2011 numac 2011022310 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/09/2011 pub. 20/09/2011 numac 2011022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/09/2011 pub. 21/09/2011 numac 2011204600 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de gemeente Sprimont als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons type ministerieel besluit prom. 15/09/2011 pub. 28/09/2011 numac 2011024272 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van het aantal kandidaten ter compensatie, bedoeld in artikel 7, § 3, van het koninklijk besluit van 20 juni 2005 tot vaststelling van de criteria en de regels voor de selectie van de erkende k

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/09/2011 pub. 10/10/2011 numac 2011031485 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening omwille van het openbaar nut van een gebouw gelegen in Ukkel, Fort-Jacolaan 22 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/09/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011031563 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Molenbeek

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2011 pub. 27/09/2011 numac 2011204798 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een vrijstelling van visverlof aan de bewoners van het opvangtehuis "Emmaüs-Le Bizet" in het kader van zijn reïntegratieactiviteiten type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2011 pub. 26/09/2011 numac 2011204760 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun du Brabant wallon" type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2011 pub. 26/09/2011 numac 2011204803 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 15/09/2011 pub. 27/09/2011 numac 2011204799 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2009 tot benoeming van de leden van het Comité voor watercontrole

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011029525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de leden van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het reglement van het Adviescollege betreffende de toegang tot programma's voor personen met een zintuiglijke handicap

erratum

type erratum prom. 15/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011031503 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening omwille van het openbaar nut van een gebouw gelegen in Ukkel, Fort-Jacolaan 22. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/09/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011205119 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de regeringscommissaris bij de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/09/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011205112 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de kalender voor de school- en academiejaren 2012-2013 tot 2019-2020 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/09/2011 pub. 14/11/2011 numac 2011205639 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de commissie die bevoegd is om een afwijking toe te kennen in geval van onverenigbaarheden in het gemeenschapsonderwijs
^