B.S. Index van de afkondigingen van 16 september 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/09/2011 pub. 26/09/2011 numac 2011204818 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toevertrouwing van een opdracht aan de Federale Participatie- en Investerings-maatschappij, toepassing makend van artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en type koninklijk besluit prom. 16/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011021091 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toegangsvoorwaarden voor het publiek tot sommige lokalen van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën en van de wijze van beschikbaarstelling, raadpleging en reproductie van de aldaar bewaarde type koninklijk besluit prom. 16/09/2011 pub. 05/10/2011 numac 2011022338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2006 betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor projecten inzake palliatieve dagverzorging type koninklijk besluit prom. 16/09/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011003356 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de onteigening van gebouwen op het grondgebied van de stad Waver, 2e afdeling, in opdracht van de Belgische Staat waarvoor de Regie der Gebouwen optreedt type koninklijk besluit prom. 16/09/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011205742 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 250 euro aan de VZW Greenpeace Belgium type koninklijk besluit prom. 16/09/2011 pub. 11/01/2013 numac 2013021003 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de toegangsvoorwaarden voor het publiek tot sommige lokalen van de Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën en van de wijze van beschikbaarstelling, raadpleging en reproductie van de aldaar bewaarde a

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2011 pub. 14/10/2011 numac 2011029524 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2009 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijz

lijst

type lijst prom. 16/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011011358 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2006 tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor
^