B.S. Index van de afkondigingen van 26 september 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011003346 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de « European Financial Stability Facility » en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiële instrumenten type wet prom. 26/09/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011204908 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkeling type wet prom. 26/09/2011 pub. 29/05/2012 numac 2012000348 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkeling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011003309 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024323 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor het aanmaken van sensibilisatieacties rond de « Voedingswaardeprofilering » type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011024343 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011024322 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties voor een opdracht van vertegenwoordiging van de verbruikersorganisaties in de adviesorganen die thema's behandelen welke onder type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 20/10/2011 numac 2011022342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 28, § 1, en 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 19/10/2011 numac 2011205106 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 10.000.000 EUR, aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 10bis van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het B type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011018370 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 03/10/2011 numac 2011011361 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 06/10/2011 numac 2011014221 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de bevoegde instantie voor de opvang van schepen die bijstand behoeven type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011003320 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van artikel 133 van het KB/WIB 92 betreffende de onroerende goederen die in onverdeeldheid toebehoren aan meerdere eigenaars type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 05/10/2011 numac 2011024292 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 05/10/2011 numac 2011204108 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2010 tot vaststelling, voor het jaar 2010, van de dotaties bedoeld in Titel IV van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de te type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 13/10/2011 numac 2011018369 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 05/10/2011 numac 2011204549 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 114, 115, 124 en 127 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van a type koninklijk besluit prom. 26/09/2011 pub. 06/10/2011 numac 2011003348 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van België op de zesde algemene verhoging van het kapitaal van de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/09/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011018378 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 26/09/2011 pub. 05/10/2011 numac 2011204550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 61 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de aanpassin van de werkloosheidsuitkeringen aan de welvaartsvastheid type ministerieel besluit prom. 26/09/2011 pub. 30/09/2011 numac 2011009700 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage

erratum

type erratum prom. 26/09/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011018382 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies. - Erratum type erratum prom. 26/09/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011003382 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkeling
^