B.S. Index van de afkondigingen van 30 september 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/09/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011205109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit houdende aanduiding van de voorzitter van de Medische Jury in toepassing van artikel 54.9 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gev

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/09/2011 pub. 04/10/2011 numac 2011035809 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2010 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 30/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011029536 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Hoge Adviesraad voor Filosofische Cursussen type ministerieel besluit prom. 30/09/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011206001 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 30/09/2011 pub. 19/10/2011 numac 2011205217 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 20/10/2011 numac 2011205138 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening aangebracht door de algemene vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening op 17 juni 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011205401 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 2, 3 en 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende personeelsleden in het secundair onderwijs die op bedrijfsstage gaan type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011205457 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende het omstandigheidsverlof, het verlof wegens overmacht, het onbezoldigd ouderschapsverlof en het vaderschapsverlof voor bepaalde personeelsled type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011205459 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidies voor de beschutte werkplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011035898 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011035954 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode en tot wijziging van artik type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011205137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontslag en benoeming van een effectief lid van het Raadgevend Comité bij het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011205981 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011205399 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de oprichting van een nieuwe vestigingsplaats van een school voor buitengewoon onderwijs voor type 5 met ingang van het schooljaar 2011-2012

document

type document prom. 30/09/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011035921 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 1997 betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 200

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011029535 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2008 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor Studietoelagen en Studieleningen va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/09/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011029532 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2010 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge Raad voor Studietoelagen en -leningen
^