B.S. Index van de afkondigingen van 2 oktober 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 07/10/2011 numac 2011002045 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot dekking van de uitgaven voortvloeiend uit initiatieven inz type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de jaarlijkse toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. voor het begrotingsjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 11/10/2011 numac 2011204678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van Titel 7, Hoofdstuk 2, van de programmawet van 23 december 2009 type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011009722 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 140.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 18/10/2011 numac 2011022343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011024327 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 10.000 euro aan de VZW « Natuurpunt » type koninklijk besluit prom. 02/10/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011011415 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de beg
^