B.S. Index van de afkondigingen van 10 oktober 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/10/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011205213 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de ge type koninklijk besluit prom. 10/10/2011 pub. 12/10/2011 numac 2011205241 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor v type koninklijk besluit prom. 10/10/2011 pub. 17/10/2011 numac 2011003276 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 10/10/2011 pub. 19/10/2011 numac 2011000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de hevige winden die op 18 augustus 2011 schade hebben aangericht op het grondgebied van de provincies Limburg, Namen, Vlaams-Brabant en Waals-Brabant als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrekt type koninklijk besluit prom. 10/10/2011 pub. 19/10/2011 numac 2011000652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 18 augustus 2011 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Luik, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het administratief arrondissement Brussel-Hoo type koninklijk besluit prom. 10/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011000670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011014273 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van een commissaris bij Belgocontrol Erratum type ministerieel besluit prom. 10/10/2011 pub. 30/03/2012 numac 2012027047 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 15 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 10/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011024300 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de maatregelen van het ministerieel besluit van 23 november 2010 houdende het verbod tot het op de markt brengen en het gebruiken van het product POR CÖZ type ministerieel besluit prom. 10/10/2011 pub. 20/10/2011 numac 2011014242 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van een commissaris bij Belgocontrol

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011029548 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2010 houdende aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies van het administratief personee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011029547 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2010 houdende aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies van het administratief personee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011029576 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2010 houdende aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2011 pub. 30/11/2011 numac 2011029580 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2010 houdende aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/10/2011 pub. 13/12/2011 numac 2011029588 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de procedure van indiening van de kandidaturen, van de aanwijzing van de leden en van de hernieuwing van de mandaten van de Jeugdraad in de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 10/10/2011 pub. 18/01/2012 numac 2011029624 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2010 houdende aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies van het administratief personee
^