B.S. Index van de afkondigingen van 13 oktober 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/10/2011 pub. 09/05/2012 numac 2012000289 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie type koninklijk besluit prom. 13/10/2011 pub. 22/11/2011 numac 2011000716 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie type koninklijk besluit prom. 13/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011007231 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 1981 tot toekenning van een toelage voor ongezond, lastig of gevaarlijk werk aan sommige personeelsleden van het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 13/10/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011014241 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot aanneming van een bestek voor de spoorweginfrastructuur

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011007232 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van een rekenplichtige der ontvangsten type ministerieel besluit prom. 13/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011024301 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 13/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011205181 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2011

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/10/2011 pub. 27/10/2011 numac 2011031518 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011205411 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne des Aînés" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011205408 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de « Conseil économique et social de la Région wallonne » type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011205429 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Leefmilieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011205413 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Famille" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 novembe type besluit van de waalse regering prom. 13/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011205412 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Santé" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 november

decreet

type decreet prom. 13/10/2011 pub. 24/10/2011 numac 2011205407 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie gehechte P type decreet prom. 13/10/2011 pub. 25/10/2011 numac 2011205409 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de aangelegenheden waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met het Protocol tot wijziging van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffen type decreet prom. 13/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011027202 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 13/10/2011 pub. 26/10/2011 numac 2011205410 bron waalse overheidsdienst Bijzonder decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie inzake de samensteling van de provinciecolleges en raden

document

type document prom. 13/10/2011 pub. 29/11/2011 numac 2011031562 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Gedeeltelijke afschaffing van de buurtweg nr. 16, te Brussel . - Goedkeuring

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2011 pub. 01/12/2011 numac 2011029579 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de bijzondere voorwaarden voor de overzending van de lijst van de na 15 september van het lopend schooljaar geïntegreerde leerlingen voor wie een beslissing tot totale permanente integrat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/10/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011029586 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de wijziging van de samenstelling van de affectatiecommissies of andere instanties van het net van de Franse Gemeenschap

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/10/2011 pub. 27/03/2012 numac 2012031035 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/893 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende bezoldigingsregeling van het niet-gesubsidieerd onderwijzend personeel van de Franse Gemeenschapscommissie en toekenning van weddencomplementen aan sommige personeelsleden van h

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/10/2011 pub. 06/12/2011 numac 2011205872 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van artikel 81, § 2, eerste lid, van het decreet van 27 juni 2005 over de audiovisuele mediadiensten en de filmvoorstellingen
^