B.S. Index van de afkondigingen van 17 oktober 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 29/06/2012 numac 2012203451 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de 112-centra en het agentschap 112. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022378 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 11, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022382 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, c), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022383 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, c) en i), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzo type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022384 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022387 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011014279 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het besluit 2009-I-13 van 4 juni 2009 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart tot wijziging van het Patentreglement Rijn met betrekking tot de erkenning van nationale vaarbewijzen en radarbevoegdheidsbewijze type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 05/12/2011 numac 2011014278 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het besluit 2009-II-15 van 3 december 2009 van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart tot wijziging van het Patentreglement Rijn met betrekking tot de erkenning van nationale vaarbewijzen en radarbevoegdheidsbe type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 29/06/2012 numac 2012203431 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de dispatching van de operationele diensten van de Civiele Veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2004 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de erkende huisarts een honora type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022379 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011022380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, i), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 28/10/2011 numac 2011000681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de 112-centra en het agentschap 112 type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 28/10/2011 numac 2011000682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de dispatching van de operationele diensten van de Civiele Veiligheid type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 07/11/2011 numac 2011022358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011014263 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen teneinde de werken in het kader van de afschaffing van overweg nr. 21 op de spoorlijn 50A, te Nevele, te realiseren type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011205534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de categorisering van het kernmateriaal en de definiëring van veiligheidszones in de nucleaire installaties en de nucleaire vervoerbedrijven type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011205531 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011205532 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit houdende de categorisering en de bescherming van nucleaire documenten type koninklijk besluit prom. 17/10/2011 pub. 08/11/2011 numac 2011205533 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst justitie, ministerie van landsverdediging, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/10/2011 pub. 31/10/2011 numac 2011011374 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de sectorale overheid voor de sector elektronische communicatie type ministerieel besluit prom. 17/10/2011 pub. 21/10/2011 numac 2011022348 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/10/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011205677 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005 en van het ministerieel besluit van 6 mei 2009 tot uitvoering van bepaalde bepa

erratum

type erratum prom. 17/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011000735 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, federale overheidsdienst justitie, ministerie van landsverdediging, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden. - Erratum type erratum prom. 17/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011000736 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties. - Erratum type erratum prom. 17/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011000737 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit houdende de categorisering en de bescherming van nucleaire documenten. - Erratum type erratum prom. 17/10/2011 pub. 25/11/2011 numac 2011000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende de categorisering van het kernmateriaal en de definiëring van veiligheidszones in de nucleaire installaties en de nucleaire vervoerbedrijven. - Erratum

lijst

type lijst prom. 17/10/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011011379 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het door de Psychologencommissie vastgestelde bedrag van de administratiekosten en van de bijdrage in de kosten voor het bijhouden van de lijst van de psychologen
^