B.S. Index van de afkondigingen van 25 oktober 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/10/2011 pub. 04/11/2011 numac 2011205612 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 80 en 81 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfsta type koninklijk besluit prom. 25/10/2011 pub. 16/11/2011 numac 2011204964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 25/10/2011 pub. 21/11/2011 numac 2011024312 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 25/10/2011 pub. 23/11/2011 numac 2011022389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 55, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011022373 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003014 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de directeurs der belastingen die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 413quinquies, § 2, van he type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 24/11/2011 numac 2011205769 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de survey landbouwoppervlakten overeenkomstig hoof type ministerieel besluit prom. 25/10/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012003015 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 25 maart 2011 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/10/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011000778 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 69 betreffende de overdracht van verloven van 2011 en de toekenning van sommige verloven in 2012. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 25/10/2011 pub. 28/11/2011 numac 2011000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief houdende de campagne voor verkeersveiligheid : "Rijden onder invloed van alcohol - BOB" type omzendbrief prom. 25/10/2011 pub. 10/11/2011 numac 2011000676 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 69 betreffende de overdracht van verloven van 2011 en de toekenning van sommige verloven in 2012 type omzendbrief prom. 25/10/2011 pub. 27/12/2011 numac 2011000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken 25 OKTOBER 2011. - Ministeriële omzendbrief houdende de campagne voor verkeersveiligheid : « Rijden onder invloed van alcohol - BOB ». - Duitse vertaling De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van de omzendbrief van de Minister van Binn Deze

document

type document prom. 25/10/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011009737 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief over de toepassing van de wapenwetgeving

erratum

type erratum prom. 25/10/2011 pub. 14/03/2012 numac 2012022082 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri
^