B.S. Index van de afkondigingen van 24 november 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/11/2011 pub. 09/01/2012 numac 2011007286 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende transfer van kredieten naar en binnen het programma 50-5 « Inzet » van de sectie 16, Ministerie van Landsverdediging, in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011011434 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 2011 tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2010

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/11/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012031030 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van leningen aan de gemeenten in uitvoering van artikel 2, § 4, van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeent type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/11/2011 pub. 13/12/2011 numac 2011031589 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe voor de gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. IX/6 goedgekeurd bij koninklijk besluit van 12 juni 1974

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011206094 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de certificering van de openbare gebouwen type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011027217 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2010 betreffende de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non-profitsector type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011206083 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2008 tot aanwijzing van de sociale inspecteurs die toezicht en controle zullen uitoefenen op de naleving van de wetgeving betreffende de tewerkstelling van type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011206074 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en commun de Charleroi » type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011206071 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een lid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun du Brabant wallon" type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011206070 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun du Hainaut" type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2011 pub. 08/12/2011 numac 2011206078 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de groene elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling type besluit van de waalse regering prom. 24/11/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011027216 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toepassing van de driedelige kaderovereenkomst voor de Waalse privé non-profitsector 2010-2011 binnen de bedrijven voor aangepast werk

decreet

type decreet prom. 24/11/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029620 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van Arts2 type decreet prom. 24/11/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012029033 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004 tot stijving van en controle op het Intersyndicale Fonds voor de Sectoren van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2011 pub. 02/01/2012 numac 2011029621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende bezoldigingsregeling van het wetenschappelijk personeel van de Staat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2011 pub. 03/01/2012 numac 2011029619 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor hulp

beschikking

type beschikking prom. 24/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011031587 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu type beschikking prom. 24/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011031586 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot aanpassing van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/11/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012200359 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot definitieve rangschikking als monument van het tuinhuis van het huis aan de Werthplatz 36-38 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/11/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012200367 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 19 oktober 2006 houdende installatie van de centrale autoriteit van de Gemeenschap inzake adoptie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/11/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012200368 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanstelling van de corresponderende experts van de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse rechtsterminologie
^