B.S. Index van de afkondigingen van 5 december 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 08/04/2013 numac 2013022181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van de strategische adviesraad Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, de strategische adviesraad Internationaal Vlaanderen, de st type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012022024 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging wat de erkenning van opticiens betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 199 type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012000050 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 1996 type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012011029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een Ondervoorzitter van het Directiecomité bij het Commissariaat-generaal der Regering bij de Nationale Arbeidstentoonstellingen type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012000043 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende verlenging van de tijdelijke verhogingen bedoeld in de artikelen 122, § 1, vierde lid, 123, § 1, vierde lid, en 124, § 1, derde lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 25/01/2012 numac 2012024043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende het toekennen van een vergoeding aan de producent voor zuivelproducten waarop een verbod rust op het in de handel brengen in geval van een botulisme risico type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 23/01/2012 numac 2012000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 2010 houdende benoeming van de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 23/01/2012 numac 2012000033 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2002 betreffende de toekenning van toelagen en vergoedingen aan de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012011020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012011019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de financiering van het toezicht op de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten en de naburige rechten type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2012011012 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een lid van commissie voor verzekeringen type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2011022456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012009003 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rechtbanken type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2011009827 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende ontslag en aanwijzing bij de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2011011427 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doo type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012024060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1997 houdende uitvoering van artikel 155 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de samenstelling van de technische cel voor de verwerking van type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 08/04/2013 numac 2013022182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 29/01/2013 numac 2013022022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot gelijkstelling van mandaten toegekend aan ambtenaren-generaal van het Waalse Gewest met een vaste benoeming inzake pensioenen en tot inaanmerkingneming voor de berekening van het pensioen van bepaalde supplementen en ambtstoelagen t type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 30/10/2012 numac 2012022391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met een vaste benoeming inzake pensioenen type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 26/09/2018 numac 2018013986 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria voor pathologische anatomie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1991 tot oprichting van een Hoger Instituut voor de Noodplanning type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012009065 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2005 tot benoeming van de leden van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012009066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2005 tot benoeming van de leden van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, wat de ambtenaren van Volksgezondheid betreft type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012009064 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vervanging van twee leden-magistraten van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011014314 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 650.000,- EUR voor de renovatie van de voormalige Brouwerij Wielemans-Ceuppens en dit in toepassing van Bijakte nr. 10bis van het Samenwerkingsakkoord BELIRIS, afgesloten tussen de Federale Staat en h type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 20/02/2012 numac 2012200719 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en leden van de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012011056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012011055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en graden van de personeelsleden van het secretariaat van de Centra type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 13/02/2012 numac 2012024054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria voor pathologische anatomie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011200926 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vervanging van een effectief lid van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011000851 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit van 5 december 2011 tot vaststelling van de datum van ingang van de mandaten uitgeoefend door de korpschefs van de Raad van State, krachtens artikel 223 van de wet van 15 september 2006 tot hervorming van de Raad van State en tot oprich type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 04/01/2012 numac 2011206480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van een lid van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011011458 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een rechtskundig bijzitter bij de Nationale Raad van de Orde van Architecten type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011206474 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het financieringsbedrag voor het jaar 2012 van het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers ten laste van het globaal financieel beheer van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011003435 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 21/12/2011 numac 2011011452 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1990 tot vaststelling van het bedrag der presentiegelden en vergoedingen toegekend aan de leden van de onderscheiden consultatieve organen van de Middenstand type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 20/12/2011 numac 2011018453 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve leden en van de plaatsvervangers van het raadgevend comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011007279 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de controlecommissie inzake de representativiteit van de vakorganisaties van het militair personeel type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011007246 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011003426 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011000709 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de centrale diensten van de federale politie en van de centrale diensten van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 15/12/2011 numac 2011018450 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 12/12/2011 numac 2011003415 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92 type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 09/12/2011 numac 2011003406 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 10/01/2012 numac 2011011454 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling van het directiecomité en van de directieraad bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 10/01/2012 numac 2011024369 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2009 betreffende de erkenning van de dierenartsen type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2012024030 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de samenstelling, de werking en de vergoeding van het Comité van experten inzake ondervoeding van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2012024031 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de samenstelling, de werking en de vergoeding van het Comité van experten inzake zuigelingenvoeding en voeding van jonge kinderen van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2012024028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de samenstelling, de werking en de vergoeding van de Expertenstuurgroep van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011022468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, met betrekking tot de erkenning van de opticiens, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011024375 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2008 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magis type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011024374 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van leden in de raad van beroep van de Orde der geneesheren met het Frans als voertaal type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011024373 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de griffiers in de raden van beroep van de Orde der geneesheren type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011021119 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in het Brussels Gewest type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011021118 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit vaststelling van de taalkaders van de diensten van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België in Brussel-Hoofdstad type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011021120 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 11/01/2012 numac 2011024380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 15 van het koninklijk besluit van 20 februari 2003 houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2012024029 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de samenstelling, de werking en de vergoeding van het Comité voor de toekenning van het logo van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2011 pub. 13/12/2011 numac 2011003396 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 december 2011-2014, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2011-2016 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2011-2019 type ministerieel besluit prom. 05/12/2011 pub. 02/03/2012 numac 2012201118 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 05/12/2011 pub. 02/03/2012 numac 2012201117 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31 en 33 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 05/12/2011 pub. 02/03/2012 numac 2012201116 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 05 en 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 05/12/2011 pub. 02/03/2012 numac 2012201115 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 21 van organisatieafdelingen 15 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 05/12/2011 pub. 02/03/2012 numac 2012201119 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

document

type document prom. 05/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2012009004 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2011 pub. 28/03/2012 numac 2012029128 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage in het kader van de procedure tot erkenning van de Gelabelde centra krachtens artikel 13 van het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan mi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2011 pub. 28/03/2012 numac 2012029127 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een toelage in het kader van de procedure tot erkenning van de Gelabelde centra krachtens artikel 13 van het decreet van 13 maart 2009 betreffende de overdracht van de herinnering aan mi
^