B.S. Index van de afkondigingen van 8 december 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/12/2011 pub. 06/03/2012 numac 2012201129 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 12 en 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 08/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029079 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van activiteitenverslag dat ingevuld moet worden door de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra type ministerieel besluit prom. 08/12/2011 pub. 05/01/2012 numac 2011206524 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2009 tot bepaling van de type-modellen van huishoudelijk reglement en van overeenkomst voor de rusthuizen en rust- en verzorgingshuizen, de serviceflats en de dag- en/of avond type ministerieel besluit prom. 08/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012007010 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011031622 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage aan SIBELGA voor de energiepremies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011031654 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een dotatie aan de MIVB om de prestaties van de Bijzondere Studiedienst voor het jaar 2012 te dekken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2011 pub. 20/02/2012 numac 2012031067 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat erop gericht is de uitvoering van samenwerking tussen de gemeenten te steunen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011031658 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011031621 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage aan SIBELGA voor de energiepremies

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011206282 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 februari 2011 tot bepaling van de voorwaarden voor de tegemoetkoming van het Gewest in de afschaffing van de rentelast voor de leningen toegestaan door de plaatseli type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2011 pub. 19/12/2011 numac 2011206275 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot hernieuwing van leden van de « Commission Formation agricole » zoals ingesteld krachtens artikel 8 van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw type besluit van de waalse regering prom. 08/12/2011 pub. 16/12/2011 numac 2011206274 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Bastenaken

decreet

type decreet prom. 08/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012200525 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 08/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012200526 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type decreet prom. 08/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012200523 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 9 december 2010 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type decreet prom. 08/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012200524 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot derde wijziging van het decreet van 3 december 2009 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

protocol

type protocol prom. 08/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012011030 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Protocol I tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom type protocol prom. 08/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012011031 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Protocol II tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2011 pub. 05/03/2012 numac 2012029035 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2001 tot uitvoering van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan gedetineerden met het o type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012029043 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2003 tot toepassing van het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012029037 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de raad van beroep van het niet-universitair hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2011 pub. 22/02/2012 numac 2012029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2006 tot vaststelling van de criteria en de nadere regels voor de toekenning van werkingssubsidies aan lokale televi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012029028 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012200361 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een vertegenwoordiger van één van de representatieve werknemersorganisaties in het Platform voor Arbeidsbemiddeling en Uitzendbemiddeling type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012200491 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 maart 2002 houdende subsidiëring van de personeels- en werkingskosten met betrekking tot de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s
^