B.S. Index van de afkondigingen van 9 december 2011

Snelle toegang:

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 17/04/2012 numac 2012035419 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijsta type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 09/03/2012 numac 2012035247 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die no type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 09/03/2012 numac 2012035199 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB016 0100 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012035097 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende tweede verdeling 2011 van het provisioneel krediet voor de uitgaven in het kader van het werkgelegenheids- en investeringsplan type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012035046 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012035045 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB011 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 25/01/2012 numac 2012035060 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012035013 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB013 1100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2011036040 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2010 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor autonoom vrijwilligerswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/2011 pub. 09/01/2012 numac 2011206453 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de installatie van de satellietvolgapparatuur en het elektronische registratie- en meldsysteem op vissersvaartuigen

decreet

type decreet prom. 09/12/2011 pub. 10/01/2012 numac 2011036081 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde 1) te voldoen aan Richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parl type decreet prom. 09/12/2011 pub. 10/01/2012 numac 2011036078 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de wens inzake de laatste rustplaats betreft type decreet prom. 09/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011036077 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de bestemming van de asurne betreft

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 09/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012031034 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 11-03 tot vaststelling van begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2011, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20112012-0297 type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 09/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012035069 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 11-04 tot vaststelling van de begroting over het dienstjaar 2012, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20112012-0298
^