B.S. Index van de afkondigingen van 15 december 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/12/2011 pub. 21/08/2012 numac 2012000503 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van de Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap . - Duitse vertaling type wet prom. 15/12/2011 pub. 09/01/2012 numac 2011007288 bron ministerie van landsverdediging Wet tot omzetting van de Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011011469 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas voor het jaar 2012

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031627 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Jette VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031626 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Intec Brussel VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031623 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van de VZW « Intégration et Développement » als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031625 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van « Artistes et Créateurs au Travail » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031629 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitbreiding van de erkenning van De Welvaartkapoen VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031628 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van de BVBA « Particular Services » als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031624 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van « Domus Plus Services » VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2011 pub. 14/02/2012 numac 2012029031 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden producten en methodes voor het jaar 2012

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 30/01/2012 numac 2011031662 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de bodemverontreinigings-deskundigen en de registratie van de bodemsaneringsaannemers type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 23/04/2012 numac 2012031208 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 487 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 17/04/2012 numac 2012031184 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een verlof wegens opdracht als nationaal deskundige type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 30/01/2012 numac 2011031661 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een energieaudit voor vestigingen die veel energie verbruiken type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011031646 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openba type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011031645 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels H type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031653 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanduiding van de ambtenaar die de bevoegdheden uitoefent van de Ontvanger van de Agglomeratie Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031657 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een beambte belast met het toezicht over de uitvoering van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031663 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van Schaarbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031652 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 1995, 15 februari 1996, 7 november 1996, waarbij ambtenaren aangesteld werden voor de uitoefening van de gewestelijke b type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2011031651 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 mei 2006 tot aanduiding van de agenten die belast zijn met het indienen van aanmaningen en het bevel tot tenuitvoerlegging erv type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012031027 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vergoeding ten gunste van de controleurs van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid van de fiscale last verbonden aan de terbeschikkingstelling van een dienstwagen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 30/01/2012 numac 2011031659 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2008 houdende het algemeen reglement van het Brussels Waarborgfonds en tot opheffing van het besluit van 5 april 2004 houdende het algemeen reglement van het Brussels Waarborg type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 30/01/2012 numac 2011031664 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modellen van het aangifteformulier betreffende de gewestbelastingen ingeschreven in de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 30/01/2012 numac 2011031655 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 537 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsb type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011031650 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het onderhoud en de controle van klimaatregelingssystemen en betreffende de geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbating type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2012031000 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een algemene subsidie van 55.516.017,86 euro aan de Brusselse gemeenten, in het kader van het Brusselse preventie- en buurtbeleid voor de jaren 2012 tot 2014 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011031641 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor gas, voor de periode 2012-2016 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011031644 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2003 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011031640 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de CVBA Sibelga, distributienetbeheerder voor elektriciteit, voor de periode 2012-2016 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011031642 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het investeringsplan voorgesteld door de NV Elia System Operator, beheerder van het gewestelijk transmissienet voor elektriciteit, voor de periode 2012-2022 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011031649 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de modellen van het aangifteformulier betreffende de gewestbelasting ten laste van de houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2011031647 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2006 tot regeling van de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden van de instellingen v type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/12/2011 pub. 05/12/2012 numac 2012031789 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de data van de schoolvakanties voor het schooljaar 2012-2013

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2011 pub. 04/01/2012 numac 2011027238 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 8bis van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2011 pub. 26/03/2012 numac 2012027039 bron waalse overheidsdienst Besluit van de **** **** tot definitieve aanneming van de gedeeltelijke herziening van het **** ****-**** met het oog op de opneming van een **** te **** (****), van het **** **** (blad 47/5) met het **** type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011206492 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2010 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur du Logement" type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2011 pub. 06/01/2012 numac 2011206566 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 november 2010 tot bepaling van de modaliteiten voor de toekenning van toelagen aan de beheerscommissies van de natuurparken type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2011 pub. 27/12/2011 numac 2011206465 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 2011 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de « Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable » type besluit van de waalse regering prom. 15/12/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011206410 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

decreet

type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027236 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012

bericht

type bericht prom. 15/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011018456 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de type bericht prom. 15/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011018455 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van

document

type document prom. 15/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012027001 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2009 houdende toekenning van machtigingen aan inrichtingen van het onderwijs voor sociale promotie voor de inrichting v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2011 pub. 05/03/2012 numac 2012029059 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen bruto gemiddelde kost van een personeelslid van een Hogeschool per ambtengroep voor het jaar 2012 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2011 pub. 05/03/2012 numac 2012029057 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de interzonale affectatiecommissie en het gemeenschappelijk huishoudelijk reglement van de zonale affectatiecommissies van het onderwijs met volledig lee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029058 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2010 houdende aanwijzing van de leden van de raad van bestuur en van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor ople type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012029055 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 houdende organisatie van de vormingen van de verscheidene sessies betreffende de in de artikelen 19, 20 en 21 bedoe

erratum

type erratum prom. 15/12/2011 pub. 22/02/2012 numac 2012031076 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitbreiding van de erkenning van De Welvaartkapoen VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid. - Errata type erratum prom. 15/12/2011 pub. 22/02/2012 numac 2012031075 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Jette VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid. - Errata type erratum prom. 15/12/2011 pub. 22/02/2012 numac 2012031074 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Intec Brussel VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid. - Errata type erratum prom. 15/12/2011 pub. 13/09/2012 numac 2012031674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende een energieaudit voor vestigingen die veel energie verbruiken. - Erratum type erratum prom. 15/12/2011 pub. 08/03/2012 numac 2012201373 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012. - Erratum type erratum prom. 15/12/2011 pub. 30/01/2012 numac 2012200565 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering. - Errata

arrest

type arrest prom. 15/12/2011 pub. 09/03/2012 numac 2012012011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type arrest prom. 15/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2011031630 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer type arrest prom. 15/12/2011 pub. 20/03/2012 numac 2012031141 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot goedkeuring van de perimeter van gewestelijk belang bestemd voor het project van gewestelijk belang voor de Wetstraat en haar omgeving

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/12/2011 pub. 16/04/2012 numac 2012031168 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/1149 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van het geldelijk statuut van het personeel van de instellingen va

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012200363 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen en type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012033000 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vastlegging van de persoonlijke participatie in de inrichtingen en diensten van de Duitstalige Gemeenschap voor gehandicapten type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012200364 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012200362 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 22 april 2010 tot aanwijzing van de personen die met toepassing van artikel 13 van het decreet van 4 juni 2007 betreffende de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en de psyc

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011003423 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2011
^