B.S. Index van de afkondigingen van 16 december 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012024040 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 10.000 EUR aan de VZW Netwerk Bewust Verbruiken als tussenkomst in het project « Labelinfo.be/infolabel.be »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012031025 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Ganshoren tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. IV « Le Home » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 19 december 1958, type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012031024 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Ganshoren tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. II « Heideken » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 10 maart 1954, ge type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011031656 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 ter bepaling van de tarieven die van toepassing zijn op de taxidiensten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012031023 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Ganshoren tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. III « Gemeenteplein en omgeving » goedgekeurd bij koninklijk besluit van type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012031022 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Ganshoren tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. VII « De Lusthuizen » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 9 augustus type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2012031021 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Ganshoren tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. VIII.a « Kasteel de Rivieren » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 5 nove

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012035047 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 2008 betreffende het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap, wat betreft de type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012035052 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende bepaalde procedurele aspecten van de groene waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012035098 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder basisallocatie HB0 HB001 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012035048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 25/01/2012 numac 2012200213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I en bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012035044 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder de basisallocatie FB0 FB003 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012035043 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van de kredieten ingeschreven onder de basisallocatie FC0 FB101 0100 en gedeeltelijke verdeling van de kredieten ingeschreven onder basisallocatie CB0 CB013 1100 van de algemene uitgavenbegroting van d type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2012035117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 tot bepaling van de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2012035004 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie GB0 GB007 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2012035005 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie HB0 HB001 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2012035014 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005, tot wijziging van het Derde Waarborgbesluit van 27 mei 2005 en tot wijziging van het Vierde Waarborgbesluit van 27 maart 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2012035012 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de indeling van culturele archiefinstellingen bij het Vlaamse niveau voor de beleidsperiode 2013-2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2012035010 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van een subsidie voor de optimalisering van de omkadering voor de leertijd in 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012035007 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot het project Outreach vanuit het PC Sleidinge naar de Bijzondere Jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2012035006 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne en het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 wat be type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2012035011 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de Master of European Union Policy als nieuwe opleiding van het Vesalius College type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2012035008 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011 houdende de aanwijzing van de leden van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012035016 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen uit de regelgeving betreffende de woonzorgvoorzieningen, wat betreft de uitbreiding van Vesta naar aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 05/01/2012 numac 2011036091 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 27/12/2011 numac 2011036037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 27/12/2011 numac 2011036039 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 2012

decreet

type decreet prom. 16/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2012035000 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, en de slotakte, ondertekend in Luxemburg op 29 april 2008

document

type document prom. 16/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012031007 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type document prom. 16/12/2011 pub. 25/01/2012 numac 2012031011 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2012

beschikking

type beschikking prom. 16/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2012031014 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de artikelen 80 en 92 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen type beschikking prom. 16/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2012031010 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type beschikking prom. 16/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012200518 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 29 april 2008 type beschikking prom. 16/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012031036 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der successierechten type beschikking prom. 16/12/2011 pub. 25/01/2012 numac 2012200517 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek type beschikking prom. 16/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2012031006 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type beschikking prom. 16/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012200516 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2012031008 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2011 type overeenkomst prom. 16/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012031009 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2011 type overeenkomst prom. 16/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012031012 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de Middelenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2012 type overeenkomst prom. 16/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012031013 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de algemene uitgavenbegroting van de agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 2012
^