B.S. Index van de afkondigingen van 20 december 2011

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011206519 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering type koninklijk besluit prom. 20/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012014007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij Infrabel wordt gemachtigd om nieuwe aandelen uit te geven type koninklijk besluit prom. 20/12/2011 pub. 15/03/2012 numac 2012003089 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, van de interdepartementale provisie ingeschreven op het programma 03-41-1 van de algemene uitg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

decreet

type decreet prom. 20/12/2011 pub. 12/04/2012 numac 2012029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Opvoeding inzake Milieu, Natuur en Duurzame Pntwikkeling type decreet prom. 20/12/2011 pub. 27/03/2012 numac 2012029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de statuten van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie , gedaan te Bonn op 26 januari 2009 (1) type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029086 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het sportschieten type decreet prom. 20/12/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012029062 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra type decreet prom. 20/12/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012029034 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 79/17 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, met als doel de inac type decreet prom. 20/12/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012029018 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot oprichting van een « Ecole d'Administration publique » die gemeenschappelijk is voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest (1) type decreet prom. 20/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012029014 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als mu type decreet prom. 20/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012029015 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het IAO-verdrag nr. 177 betreffende thuiswerk, aangenomen te Genève op 20 juni 1996 type decreet prom. 20/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 29 april 2008 type decreet prom. 20/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende regeling van de begroting en de boekhouding van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

beslissing

type beslissing prom. 20/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003442 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën houdende aanduiding van het zesde registratiekantoor Brussel als enig bevoegd kantoor inzake de registratie van onderhandse huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende goedere

erratum

type erratum prom. 20/12/2011 pub. 10/05/2012 numac 2012029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra. - Erratum

programmadecreet

type programmadecreet prom. 20/12/2011 pub. 14/02/2012 numac 2012029030 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende diverse maatregelen betreffende de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap, de Cultuur, het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor sociale promotie, de financiering van de universit
^