B.S. Index van de afkondigingen van 21 december 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003432 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Financiewet voor het begrotingsjaar 2012 type wet prom. 21/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003433 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 type wet prom. 21/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003434 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende vierde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012018022 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » tot dekking van betalingsachterstanden in 2008 type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012200053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 09/01/2012 numac 2011206552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlagen bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de beschermin type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 05/01/2012 numac 2011022461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 05/01/2012 numac 2011022460 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011206485 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor inlichting en veiligheid type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011011444 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 23 november 2011 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteite type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011011447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 23 november 2011 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid v type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011011445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 23 november 2011 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discoth type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011011446 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 23 november 2011 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 j type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011206487 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de leden van het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude type koninklijk besluit prom. 21/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011206488 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/12/2011 pub. 14/05/2012 numac 2012035529 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies voor contactorganisaties die optreden in het kader van zorgregie type ministerieel besluit prom. 21/12/2011 pub. 06/01/2012 numac 2012011001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 68 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur

decreet

type decreet prom. 21/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2011027241 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de tweede aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000870 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot invoering van de overgangsmaatregelen in het kader van de vijfjaarlijkse hernieuwing van de perskaarten
^