B.S. Index van de afkondigingen van 23 december 2011

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 28/12/2011 numac 2011011457 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële netto kost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2012 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 08/02/2012 numac 2012200697 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure tot toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202265 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202267 bron waalse overheidsdienst 23 DECEMBER 2011 - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 21 van organisatieafdelingen 14 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202269 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 06 van organisatieafdelingen 18 en 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202270 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202266 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 05, 06, 31, 32, 35, 41 en 42 van organisatieafdelingen 10, 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202271 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011036022 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdendetijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011206590 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de broeikasgasemissierechten die kosteloos toegewezen worden aan de vliegtuigexploitanten voor het jaar 2012 en de periode 2013-2020 type ministerieel besluit prom. 23/12/2011 pub. 25/04/2012 numac 2012202268 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende erkenning van een islamitische gemeenschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012031026 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2011 pub. 21/03/2012 numac 2012035294 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012035099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0 CE005 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2012035119 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid wat de hernieuwing betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012035134 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal besluiten ter integratie van machtigingen en toestemmingen in de stedenbouwkundige vergunning of de verkavelingsvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2011 pub. 28/02/2012 numac 2012035145 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed aan het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012200561 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2011 pub. 02/02/2012 numac 2012200562 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2006 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de samenwerkings- en overlegstructuur voor de erkende huurdiensten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012035057 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2011 pub. 08/02/2012 numac 2012035077 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van Kind en Gezin, wat betreft de integratie van agentschapsspecifiek

decreet

type decreet prom. 23/12/2011 pub. 28/02/2012 numac 2012035118 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type decreet prom. 23/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012035050 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type decreet prom. 23/12/2011 pub. 16/01/2012 numac 2012035039 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds type decreet prom. 23/12/2011 pub. 26/01/2012 numac 2012035049 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type decreet prom. 23/12/2011 pub. 27/01/2012 numac 2012035076 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid en van diverse bepalingen van andere decreten die betrekking hebben op het grond- en pandenbeleid type decreet prom. 23/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011036079 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 type decreet prom. 23/12/2011 pub. 20/07/2012 numac 2012035647 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type decreet prom. 23/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012035096 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten

beslissing

type beslissing prom. 23/12/2011 pub. 11/01/2012 numac 2012003000 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën tot wijziging van de bevoegdheden van bepaalde diensten van de Administratie van de directe belastingen

document

type document prom. 23/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011036080 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

erratum

type erratum prom. 23/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2012024042 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de broeikasgasemissierechten die kosteloos toegewezen worden aan de vliegtuigexploitanten voor het jaar 2012 en de periode 2013-2020. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 23/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012031018 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2012 type beschikking prom. 23/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012031015 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2011 type beschikking prom. 23/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012031016 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2011 type beschikking prom. 23/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012031017 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2012

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/12/2011 pub. 11/01/2012 numac 2012022001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^