B.S. Index van de afkondigingen van 28 december 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijde type wet prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg teneinde de fietsers toe te staan in bepaalde gevallen de verkeerslichten voorbij te rijde type wet prom. 28/12/2011 pub. 14/03/2012 numac 2012000155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie . - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes type wet prom. 28/12/2011 pub. 21/03/2012 numac 2012000169 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes. - Duitse vertaling type wet prom. 28/12/2011 pub. 03/05/2012 numac 2012000287 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021116 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie (1) type wet prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021117 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie (1) type wet prom. 28/12/2011 pub. 21/02/2012 numac 2012200992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 31/01/2012 numac 2012000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de resterende toelage aan de NV A.S.T.R.I.D. ter dekking van extra investeringskosten van de gemeenschappelijke infrastructuur voor het begrotingsjaar 2011 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 06/02/2012 numac 2012022042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 28°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 24/01/2012 numac 2012018030 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Farmaka » voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012024050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » en tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van deze toelage voor de perio type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012024052 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2011 voor de ondersteunende organisatie van de interventies bij een grootschalig noodgeval en risicodragende manifestaties type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 15/03/2012 numac 2012000156 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 25/07/2012 numac 2012014261 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2011 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 20/01/2012 numac 2012000024 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024047 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkringen « La Fédération des Associations de Médecins généralistes de Charleroi », « La Fédération des Médecins généralistes du Centre et de Binche (FMGCB) », « Asso type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000863 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2011 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000875 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van de federale politieraad type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000865 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp om de aan de organisatie van de Europese toppen verbonden last te dekken en meer in het bijzonder de in het kader van deze toppen gepresteerde uren type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011014319 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000866 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp voor investeringen inzake infrastructuur en veiligheidsmaterieel in verband met de veiligheid in Brussel in het kader van de organisatie van de Europese toppen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000867 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2011 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 06/01/2012 numac 2011015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 voor de eerste helft van het begrotingsjaar 2011 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen en van kosten v type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 12/01/2012 numac 2012022002 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2012 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011000864 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2011 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verband houden met de veiligheid van de organisatie van de Europese toppen te Brussel » type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024046 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « HABO - Huisartsen van Brugge en Omgeving » type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 19/01/2012 numac 2012024045 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkringen « Union des Omnipraticiens de l'arrondissement de Dinant », « Association des Généralistes de l'Est-francophone de la Belgique (AGEF) », « Association des Médecins type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012024041 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2012, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de financiering van de werkingskosten van d

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2012035116 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011 tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 28/12/2011 pub. 26/04/2012 numac 2012202273 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 03, 04 en 11 van de organisatieafdelingen 14, 16, 18 en 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 28/12/2011 pub. 14/02/2012 numac 2012029029 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de formuliermodellen bedoeld bij de artikelen 11, 14, 22, 23 en 24 van het besluit van 8 december 2011 tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping type ministerieel besluit prom. 28/12/2011 pub. 13/01/2012 numac 2012011006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen

erratum

type erratum prom. 28/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2012022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 28°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. type erratum prom. 28/12/2011 pub. 17/01/2012 numac 2012200164 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal van de Algemene Directie van de Identificatie en van de Controle der Aangiften bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Erratum type erratum prom. 28/12/2011 pub. 23/02/2012 numac 2012000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Erratum
^