B.S. Index van de afkondigingen van 12 januari 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012011005 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het stuk speelgoed in schuim de zogenaamde puzzelmat « Foam Play Puzzle » geproduceerd door Playshoes type ministerieel besluit prom. 12/01/2012 pub. 28/02/2012 numac 2012201243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het aantal leden van het College van geneesheren voor het centrum voor menselijke erfelijkheid type ministerieel besluit prom. 12/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012022012 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 12/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012003026 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de algemene Administratie van de Thesaurie alsook aan bepaalde personeelsleden van het Agentschap van de schuld

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012031046 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 januari 2009 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012031045 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 maart 2008 tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitati type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012031044 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot omzetting van de Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012031049 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Sint-Joost-ten-Node tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 33 « Kruidtuin » goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28 maart 1 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012031047 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wijzigende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 oktober 2009 betreffende bepaalde antennes die elektromagnetische golven uitzenden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012200318 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en commun de Liège-Verviers » type besluit van de waalse regering prom. 12/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012200317 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en commun de Charleroi » type besluit van de waalse regering prom. 12/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012200316 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van het decreet van 22 december 2010 betreffende de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake wegen en waterwegen type besluit van de waalse regering prom. 12/01/2012 pub. 24/01/2012 numac 2012200315 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage II bij het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode met het oog op de creatie van Webberoepen

decreet

type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200439 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Internationale Overeenkomst inzake controle en beheer van ballastwater en afzettingsmateriaal van schepen, opgemaakt te London op 13 februari 2004 type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200441 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 2006 inzake tropisch hout, gedaan te Genève op 27 januari 2006 type decreet prom. 12/01/2012 pub. 27/01/2012 numac 2012200443 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en type decreet prom. 12/01/2012 pub. 27/01/2012 numac 2012200444 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening van de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de statuten van het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie , opgemaakt te Bonn op 26 januari 200 type decreet prom. 12/01/2012 pub. 23/01/2012 numac 2012200328 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200440 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het IAO-Verdrag nr. 177 betreffende thuiswerk, aangenomen in Genève op 20 juni 1996 type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200438 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de statuten van het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie , opgemaakt te Bonn op 26 januari 2009 (1) type decreet prom. 12/01/2012 pub. 23/01/2012 numac 2012200314 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de geïndividualiseerde begeleiding van de werkzoekenden en betreffende de samenwerkingsregeling voor inschakeling type decreet prom. 12/01/2012 pub. 25/01/2012 numac 2012200405 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 september 2011 tussen het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de mobiliteit van de lerenden in het kader van de alternerende opleiding en van de zelfstandigen en de kleine type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200430 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Federale Democratische Republiek Ethiopië, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Brussel op 26 ok type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200431 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Rwanda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Kigali op 16 april 2007 type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200432 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Togo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Lomé op 6 juni 2009 type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200433 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als mu type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200434 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, en de Slotakte, ondertekend in Luxemburg op 29 april 2008 type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200435 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Barbados, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 29 mei 2009 type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200436 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Kosovo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Pristina op 9 maart 2010 type decreet prom. 12/01/2012 pub. 26/01/2012 numac 2012200437 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, opgemaakt te Podgorica op 16 februari 2010

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/01/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012029096 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2012, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kanse
^