B.S. Index van de afkondigingen van 13 januari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/01/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012000190 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van artikel 110/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 13/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012011026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoeging van artikel 110/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/01/2012 pub. 30/01/2012 numac 2012007039 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de onderzoeksraden voor onderofficieren die in de loop van het jaar 2012 zullen worden samengesteld, buiten de divisies of gelijkwaardige grote eenhed type ministerieel besluit prom. 13/01/2012 pub. 07/02/2012 numac 2012035108 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2012 pub. 27/02/2012 numac 2012035174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, inzake de beroepsmogelijkheden type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2012 pub. 02/02/2012 numac 2012035095 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de bijdragen van de sociale woonactoren in de financiering van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012201008 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van het koninklijk besluit van 4 maart 1976 betreffende de kledij van het personeel van het Bestuur van Waters en Bossen en wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststell type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012035150 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot vaststelling van de programmatie van de door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/01/2012 pub. 01/02/2012 numac 2011014322 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief houdende indexering van de bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012029045 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004 tot vaststelling van de samenstelling van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel onderwi

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 13/01/2012 pub. 23/02/2012 numac 2011003449 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Casino Club", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type document betreffende de nationale loterij prom. 13/01/2012 pub. 29/02/2012 numac 2012003072 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Casino Club", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij. - Erratum
^