B.S. Index van de afkondigingen van 16 januari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 16/01/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012003064 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende goedkeuring van de veertiende algemene herziening van de quota van de lidstaten van het Internationaal Monetair Fonds en de amenderingen van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds, zoals voorzien in Resolutie nr. 66-2 van 15 decemb

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/01/2012 pub. 27/01/2012 numac 2012000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de voorzitter en van de plaatsvervangende voorzitter van de Duitstalige Kamer en aanwijzing van de voorzitter en van de plaatsvervangende voorzitter van de Franstalige Kamer bij de tuchtraad van de personeelsled type koninklijk besluit prom. 16/01/2012 pub. 02/02/2012 numac 2012018055 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde taken op het vlak van beheer en verspreiding van informatie die tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen behoren aan natuurlijke of publ type koninklijk besluit prom. 16/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012024057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 november 2010 houdende benoeming van de leden vroedvrouwen van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 16/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012024058 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 2010 houdende benoeming van de leden verpleegkundigen van de geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 16/01/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012007055 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een militair lid van de raad van beheer van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/01/2012 pub. 28/02/2012 numac 2012201174 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toepassing van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 betreffende een steunmaatregel waarbij de landbouwers ertoe aangezet worden deel te nemen aan de voedselkwaliteitsregelingen in het kader van het programma voor type ministerieel besluit prom. 16/01/2012 pub. 20/01/2012 numac 2012022009 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 16/01/2012 pub. 27/01/2012 numac 2011011462 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

decreet

type decreet prom. 16/01/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012200844 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende vernieuwingen inzake onderwijs, opleiding en werkgelegenheid - 2011 type decreet prom. 16/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012200841 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 september 2011 tussen het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de mobiliteit van de lerenden in het kader van de alternerende opleiding en de opleiding voor zelfstandigen en kleine type decreet prom. 16/01/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012201484 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter bestrijding van doping in de sport
^