B.S. Index van de afkondigingen van 20 januari 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012200689 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 19bis, § 1 en 19quater, § 1 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatsch type koninklijk besluit prom. 20/01/2012 pub. 02/02/2012 numac 2012022025 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 2011 tot uitvoering van artikel 56, § 2, eerste lid, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 jul type koninklijk besluit prom. 20/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012022051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de type koninklijk besluit prom. 20/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012018058 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2008 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en type koninklijk besluit prom. 20/01/2012 pub. 09/02/2012 numac 2012015023 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de Federale Ombudsmannen en van de gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de National type koninklijk besluit prom. 20/01/2012 pub. 14/02/2012 numac 2012022046 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 26, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/01/2012 pub. 01/02/2012 numac 2012003051 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4,25 % - 28 september 2022 »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/2012 pub. 24/05/2012 numac 2012035261 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de eindtermen voor de opleiding Aanvullende Algemene Vorming van het studiegebied algemene vorming van het secundair volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012035421 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke herverdeling van de provisie binnenlands bestuur ingeschreven in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012035265 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een vergoeding aan de multidisciplinaire teams van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap in het kader van het project « Simulatie Diagnose- en Indi type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012035161 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot invoering van het integrale milieujaarverslag type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012035127 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2001 houdende nadere regels met betrekking tot het toelatingsexamen voor de opleidingen van arts en tandarts type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/2012 pub. 24/05/2012 numac 2012035136 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de eindtermen voor het leergebied informatie- en communicatietechnologie van de basiseducatie

decreet

type decreet prom. 20/01/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012035191 bron vlaamse overheid Decreet houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen type decreet prom. 20/01/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012035198 bron vlaamse overheid Decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid
^