B.S. Index van de afkondigingen van 24 januari 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/01/2012 pub. 01/02/2012 numac 2012021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, alsook van de regels inzake motivering, in type koninklijk besluit prom. 24/01/2012 pub. 08/02/2012 numac 2012022043 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 59ter van de programmawet van 2 januari 2001 wat de tegemoetkoming in de vakbondspremie betreft type koninklijk besluit prom. 24/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012000075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende identificatie- en registratiemodaliteiten bij de aankoop van edele metalen type koninklijk besluit prom. 24/01/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012000438 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende identificatie- en registratiemodaliteiten bij de aankoop van edele metalen. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/01/2012 pub. 15/02/2012 numac 2012018057 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen

arrest

type arrest prom. 24/01/2012 pub. 28/02/2012 numac 2012022066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor het jaar 2012
^