B.S. Index van de afkondigingen van 26 januari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/01/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012000313 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire d type wet prom. 26/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012200783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire d type wet prom. 26/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012200784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 23 april 1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensi

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaande type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2011 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het koetswerk ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2011 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2012 (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2011 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de non-ferro metalen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren van de opzeggingstermijnen voor de werklieden ontslagen in geval van afvloeiingsbrugpensioen (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2011 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2011204345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid ressorteren (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/01/2012 pub. 23/02/2012 numac 2012024089 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik type ministerieel besluit prom. 26/01/2012 pub. 31/01/2012 numac 2012021012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012031058 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en houdende de benoeming van haar leden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/01/2012 pub. 06/02/2012 numac 2012031055 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de voorwaarden waaronder het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » eco-packs verleent type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012027030 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de herziening van het technisch reglement voor het beheer van het lokale elektriciteitstransmissienet in het Waalse Gewest en de toegang ertoe type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2012 pub. 07/02/2012 numac 2012200694 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Titel III van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming betreffende fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200818 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 30 november 1995 betreffende het beheer van stoffen die d.m.v. bagger- of ruimingswerken uit de bedding en de oevers van waterlopen en watervlakken verwi type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200819 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 voor de investeringen in de landbouwsector type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012200781 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de voorwaarden waaronder de « Société wallonne du Crédit social » eco-packs verleent type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2012 pub. 07/02/2012 numac 2012200696 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de doortocht van de « Legend Boucles de Spa » in de « Clémentine » op 18 februari 2012 type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2012 pub. 07/02/2012 numac 2012200695 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 maart 1994 tot toekenning van bevoegdheidsdelegaties aan de secretaris van de « Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne »

decreet

type decreet prom. 26/01/2012 pub. 02/02/2012 numac 2012200656 bron waalse overheidsdienst Decreet tot goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst gesloten op 10 november 2011 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot oprichting van een gemeenschappelijke « Ecole d'administration publique » voor de Franse Gemeenschap en het Waal

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/01/2012 pub. 05/03/2012 numac 2012029102 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het onderwijs verstrekt door de "BEPS International School" om te kunnen voldoen aan de leerplicht overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 25 april 2008 tot vaststelling van de voorw

erratum

type erratum prom. 26/01/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031123 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen ingesteld bij de Ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, en houdende de benoeming van haar leden. -

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/01/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012201467 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de commissie die bevoegd is om de kandidaten voor een selectieambt in het gemeenschapsonderwijs te rangschikken
^