B.S. Index van de afkondigingen van 17 februari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/02/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012000262 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/02/2012 pub. 21/02/2012 numac 2011206366 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg of per spoor type koninklijk besluit prom. 17/02/2012 pub. 29/10/2014 numac 2014014625 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg of per spoor. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/02/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012000128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van een plaats als bedoeld in artikel 74/8, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/02/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012024091 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 februari 2012 tot 31 oktober 2012 type ministerieel besluit prom. 17/02/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012009118 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot toekenning van een toelage aan sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen die bijzondere functies u type ministerieel besluit prom. 17/02/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012201194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanstelling van de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. 17/02/2012 pub. 02/03/2012 numac 2012024092 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct-medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 februari 2012 tot 31 oktober 2012

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012035280 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, wat betreft het maximaal geluidsnive type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 23/05/2012 numac 2012035464 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012035394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012035373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 199 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012035372 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012035281 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de interieurvormgeving van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst

decreet

type decreet prom. 17/02/2012 pub. 26/03/2012 numac 2012035299 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen type decreet prom. 17/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012201309 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie , gedaan te Bonn op 26 januari 2009, en met de bijhorende Verklaring van de Conferentie (1) type decreet prom. 17/02/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012035165 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus type decreet prom. 17/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012201310 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, wat de termijnberekening in artikelen 7 en 9 betreft type decreet prom. 17/02/2012 pub. 06/03/2012 numac 2012201307 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, wat de verplichte inburgering van asielzoekers betreft type decreet prom. 17/02/2012 pub. 23/02/2012 numac 2012035189 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken type decreet prom. 17/02/2012 pub. 07/03/2012 numac 2012201308 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 juni 2009 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de professionele integratie van personen met een handicap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012029142 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2007 tot aanstelling van de leden van de Arrondissementsraden voor Hulpverlening aan de Jeugd

erratum

type erratum prom. 17/02/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012035595 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. - Erratum type erratum prom. 17/02/2012 pub. 21/03/2014 numac 2014201682 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. - ERRATUM
^