B.S. Index van de afkondigingen van 2 maart 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/03/2012 pub. 08/03/2012 numac 2012009094 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden en ontslag van een secretaris van Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 02/03/2012 pub. 04/12/2012 numac 2012206854 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04, 05, 06 en 15 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 02/03/2012 pub. 19/03/2012 numac 2012014069 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling die opleidingscursussen verstrekt voor bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 02/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012014068 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 222 op de spoorlijn nr. 132, baanvak Mariembourg-Treignes, te Olloy-sur-Viroin , gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 118.560 type ministerieel besluit prom. 02/03/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012031099 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de te werven ambtenaren en van het programma van het wervingsexamen voor Franstalige en Nederlandstalige brandweermannen en onderluitenant voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor type ministerieel besluit prom. 02/03/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012031100 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot samenstelling van een wervingsreserve en tot bepaling van de bijzondere voorwaarden voor de werving van Franstalige en Nederlandstalige brandweermannen en onderluitenant voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en type ministerieel besluit prom. 02/03/2012 pub. 09/03/2012 numac 2012003071 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2012-2017 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2012-2020

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2012 pub. 22/03/2012 numac 2012035317 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regeling met betrekking tot het Rollend Grondfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2012 pub. 29/05/2012 numac 2012202124 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige eindtermen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de vakgebonden eindtermen van de tweede en de derde graad van het gewoon secundair onderwijs, wat betreft de type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012035407 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van hoofdstuk VI van het decreet van 20 maart 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012035381 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de hoofdstukken Vbis en Vter van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012035388 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012035402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de vaststelling van een rentesubsidie voor de leningen toegestaan aan de Lokale Entiteiten die een overeenkomst hebben gesloten met het Fonds ter reduct type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2012 pub. 03/04/2012 numac 2012035370 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de ontbinding van de bestaande raden voor verkiezingsbetwistingen en de benoeming van de leden van de nieuwe raden voor verkiezingsbetwistingen type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012035290 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de artikelen 140quinquies en 140sexies van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en de artikelen 60/4 en 60/5 van het Wetboek der Successierechten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/03/2012 pub. 12/03/2012 numac 2012201469 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 januari 2008 betreffende de adviescomités van huurders en eigenaars bij de openbare huisvestingsmaatschappijen

decreet

type decreet prom. 02/03/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012035393 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het bele

erratum

type erratum prom. 02/03/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012031135 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de te werven ambtenaren en van het programma van het wervingsexamen voor Franstalige en Nederlandstalige brandweermannen en onderluitenants voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voo
^