B.S. Index van de afkondigingen van 8 maart 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/03/2012 pub. 03/04/2012 numac 2012021056 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. 08/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/03/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012011120 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1980 betreffende yoghurt en andere gefermenteerde melk, het koninklijk besluit van 2 oktober 1980 betreffende de fabricage en het in de handel brengen van margarine en voedingsvetten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012018150 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende ontslag en aanduiding van een bijkomend lid van het directiecomité van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 08/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031131 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanstelling van beambten of personen belast met het verstrekken van technische toelichting bij het openbaar onderzoek voor het ontwerp van zonale gewestelijke stedelijke verordening betreffende de perimeter van de Wetstraat en on type ministerieel besluit prom. 08/03/2012 pub. 30/04/2012 numac 2012007118 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van maart-april 2012 type ministerieel besluit prom. 08/03/2012 pub. 19/03/2012 numac 2012011121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/03/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012031140 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de wijziging van de naam « S.P.E. » in « EDF Luminus » als houder van de leveringsvergunningen voor elektriciteit en gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die aan de vennootschap « S.P.E. type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/03/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012031139 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de toekenning aan de vennootschap EGL FRANCE & BENELUX NV van een leveringsvergunning voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031130 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 27 november 2008 betreffende de ondersteuning van de « missions locales pour l'emploi » en de « lokale werkwinkels » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031129 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leidende ambtenaar van de dienst leegstaande woningen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/03/2012 pub. 21/03/2012 numac 2012201625 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de « Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine type besluit van de waalse regering prom. 08/03/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012201624 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en het ontwerp van kosteloze toewijzing van rechten van elke installatie voor de referentiep type besluit van de waalse regering prom. 08/03/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012201638 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel 2 van het decreet van 20 november 2008 betreffende de sociale economie met het oog op de ontwikkeling van sociale economiebedrijven in de immobiliënsector type besluit van de waalse regering prom. 08/03/2012 pub. 20/03/2012 numac 2012201623 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2010 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitster en de leden van de Advies- en erkenningscommissie van de sociale economiebedrijven type besluit van de waalse regering prom. 08/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012201627 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagopvangdiensten en dienst type besluit van de waalse regering prom. 08/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012201626 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 15 oktober 2009 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2012 pub. 06/06/2012 numac 2012029251 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging, wat betreft de overzendingtermijnen voor de aanvullende regels bij het basishuishoudelijk reglement, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juni 1999 tot vastst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2012 pub. 06/06/2012 numac 2012029252 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Paritaire Commissie van het basisonderwijs en het confessioneel vrij gespecialiseerd onderwijs van 9 november 2011 betreffende de verkiezingsprocedur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/03/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012029256 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs van 9 november 2011 betreffende de verkiezingsprocedure voor het instellen of vern
^