B.S. Index van de afkondigingen van 29 maart 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderz type wet prom. 29/03/2012 pub. 28/01/2013 numac 2013000037 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten en de Republiek Armenië betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 3 juni 2009. - Duitse vertaling type wet prom. 29/03/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012000531 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 29/03/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012015093 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten en de Republiek Armenië betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 3 juni 2009 (1) type wet prom. 29/03/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 29/03/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012000333 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 22/09/2014 numac 2014000729 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012202184 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012202183 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012202182 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen, met toepassing van artikel 7, &se type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012200212 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012202185 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van het bedrag ter financiering van de administratieve omkadering van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012202189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de start- en stagebonussen met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012202187 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag van de bijzondere toewijzing toegekend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voor de financiering van de startbaanovereenkomsten met toepassing van artikel 7, § 1, derde lid type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012202186 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van de aanpassing van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de startbaanovereenkomsten die deel uitmaken van de globale projecten in de openbare sector bedoe type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 26/04/2012 numac 2012202364 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en het koninklijk besluit van 25 februari 1994 tot bepali type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 14/05/2012 numac 2012003152 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 22/12/2017 numac 2017040955 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012202181 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2012 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001 type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012200211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 tot vaststelling, voor het jaar 2011, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevo type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 11/04/2012 numac 2012011154 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012011156 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de loontarieven voor het vervullen van de opdrachten van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik vastgesteld door de Bestuurscommissie type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 20/04/2012 numac 2012009176 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 70.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012009159 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging, wat het uitkoopbod betreft, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 10/10/2012 numac 2012022358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012024121 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012018170 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/03/2012 pub. 12/04/2012 numac 2012011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012031182 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van adjunct-directeur-generaal type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2012 pub. 02/05/2012 numac 2012031212 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan van de stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2012 pub. 03/04/2012 numac 2012031169 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de benoeming van de afgevaardigd ambtenaar belast met de behandeling van beroepen tegen beslissingen van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012031183 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal bij het

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2012 pub. 11/04/2012 numac 2012202035 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geldelijke toestand van de contractuele personeelsleden type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2012 pub. 17/04/2012 numac 2012202101 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vernieuwing van de leden van de Afvalcommissie ingesteld bij artikel 33 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2012 pub. 11/04/2012 numac 2012202034 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 betreffende de voorwaarden voor de indienstneming en de administratieve en geld type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012027068 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de herziening van het gewestplan Moeskroen-Komen met het oog op de opneming op het grondgebied van Komen-Waasten van een industriële bedrijfsruimte als uitbreiding van de industriële bedrijfs type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012202111 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2004 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten

decreet

type decreet prom. 29/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012201996 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

programmawet

type programmawet prom. 29/03/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012000464 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet type programmawet prom. 29/03/2012 pub. 12/12/2012 numac 2012000689 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet Duitse vertaling van uittreksels type programmawet prom. 29/03/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012000353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

document

type document prom. 29/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012201995 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Herziening van artikel 195 van de Grondwet (2) type document prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012031206 bron brussels hoofdstedelijk gewest DBDMH. - Gecontingenteerde bevordering type document prom. 29/03/2012 pub. 23/04/2012 numac 2012031207 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonder bestemmingsplan

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/2012 pub. 15/05/2012 numac 2012029218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende delegatieverlening aan de algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten van het kind type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/2012 pub. 08/05/2012 numac 2012029202 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de steun voor audiovisuele exploitanten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/2012 pub. 08/05/2012 numac 2012029207 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot oprichting van het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/2012 pub. 08/05/2012 numac 2012029205 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de herinvesteringspremies type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/2012 pub. 08/05/2012 numac 2012029206 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de steun voor creatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/2012 pub. 08/05/2012 numac 2012029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de steun voor opleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/2012 pub. 08/05/2012 numac 2012029203 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de procedure van erkenning van de audiovisuele werken zoals bedoeld bij artikel 30, 4°, van het decreet van 10 november 2011 betreffende de ondersteuning van de filmsector en de audiovisuele type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/2012 pub. 04/06/2012 numac 2012029248 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 2008 tot erkenning van een groepering werkgeversfederaties in de socioculturele sectoren en tot organisatie van d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/03/2012 pub. 08/05/2012 numac 2012029201 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de steun voor promotie

erratum

type erratum prom. 29/03/2012 pub. 15/05/2013 numac 2013029313 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de steun voor creatie. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
^