B.S. Index van de afkondigingen van 26 mei 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 01/06/2012 numac 2012000365 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van vei type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012203228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012203229 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en de controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012014224 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 28 december 2011 tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012203173 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid, dat wordt gestort aan het RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012007186 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2011-2012 van de 162e promotie polytechniek en de 147e promotie sociale en militaire we type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012014254 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van vei type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012024262 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 98.000 euro van de VZW « Inter-Environnement Wallonie » type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012024276 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 98.000 euro aan de VZW « Inter-Environnement Wallonie ». - Erratum type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 19/04/2013 numac 2013014110 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 28 december 2011 tot wijziging van de wet van 19 december 2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen, met het oog op de invoering van bestuurlijke boetes. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 14/08/2013 numac 2013014418 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 23/09/2013 numac 2013014429 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012203227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012014226 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 06/06/2012 numac 2012022224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het medisch-technisch comité van het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 06/06/2012 numac 2012003178 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2012 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de Koningin Elisabethwedstrijd type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 07/06/2012 numac 2012011236 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de ombudsman voor Energie van de Franstalige taalrol type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012014217 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012011239 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechtskundige bijzitter bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Luxemburg en bij de provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Henegouwen, en houdende ontslagen type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012018269 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2008 houdende benoeming van de leden van het doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 11/06/2012 numac 2012024218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 2011 houdende benoeming van de leden van de kamer « acupunctuur » bedoeld in artikel 2, § 3, van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inza type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 13/06/2012 numac 2012202419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 14/06/2012 numac 2012024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 14/06/2012 numac 2012022226 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomst kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 20/06/2012 numac 2012022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2012 houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte-

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/05/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012014225 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald type ministerieel besluit prom. 26/05/2012 pub. 15/05/2014 numac 2014014164 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald. - Duitse vertaling
^